Registro completo
Títol:     Parlar i escriure per aprendre ciències socialsles competències lingüístiques i la formació democràtica dels joves
Autor/es González, Neus ; Bosch, Dolors ; Casas, Montserrat
Matèries en català: Ciències socials ; Educació
Matèries en anglès: Social sciences ; Education
Resum:  Partim del convenciment que el llenguatge és l’instrument fonamental de la comunicació i que el domini de les competències lingüístiques permet expressar i compartir el que s’ha après. En la mesura que els estudiants comparteixen i contrasten els seus coneixements, les seves opinions i els seus dubtes amb altres companys, tenen més possibilitats de comprendre i d’interpretar com és la societat on viuen. Ens referim, de manera especial, a aquelles competències lingüístiques que són més habituals en l’aprenentatge de les CS, com ara: la descripció, l’explicació, la justificació, la interpretació i l’argumentació, que són la base de la formació democràtica dels joves. Qui té capacitat per raonar, justificar i defensar els seus punts de vista i per saber escoltar i respectar les opinions dels altres, té les bases per rebutjar dogmatismes i per participar activament en una societat democràtica ; Partimos del convencimiento de que el lenguaje es el instrumento fundamental de la comunicación y que el dominio de las competencias lingüísticas permite expresar y compartir lo que se ha aprendido. En la medida que los estudiantes comparten y contrastan sus conocimientos, sus opiniones y sus dudas con otros compañeros tienen más posibilidades para comprender e interpretar como es la sociedad donde viven. Nos referimos, de manera especial a aquellas competencias lingüísticas más habituales en el aprendizaje de las Ciencias Sociales, como son: la descripción, la explicación, la justificación, la interpretación y la argumentación, que son la base de la formación democrática de los jóvenes. El que tiene la capacidad para razonar, justificar y defender sus puntos de vista y de saber escuchar y respetar las opiniones de los demás, tiene las bases para rechazar dogmatismos y para participar activamente en una sociedad democrática
Font:  IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 139-170
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess