Registro completo
Títol:     Aprendizaje integrado de contenidos y lenguaAICLE
Autor/es Aliaga Ugarte, Rosa
Matèries en català: Educació ; Filologia i Lingüística
Matèries en anglès: Education ; Philology and linguistics
Resum:  Aquest article tracta sobre l’enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües) o, en la denominació anglesa, CLIL (Content and Language Integrated Learning). Es realitza una breu introducció sobre l’evolució dels diferents enfocaments que s’han utilitzat per a l’ensenyament de les llengües, per passar directament a definir què és AICLE, quins són els seus fonaments teòrics, els avantatges que comporta per a l’alumnat i el professorat. A més s’explica en que consisteix el “CLIL matrix” de J. Cummins a l’hora de tenir-lo en compte a l’hora de dissenyar activitats que contenguin llengua i continguts curriculars. Finalment s’exposa la situació actual a Europa i s’ofereixen diverses adreces de planes web on es pot trobar més informació sobre el tema ; El articulo trata sobre el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas) o, en su denominación inglesa, CLIL (Content and Language Integrated Learning). Se realiza una breve introducción sobre la evolución de los distintos enfoques que se han utilizado para la enseñanza de las lenguas para pasar directamente a definir qué es AICLE, cuáles son sus fundamentos teóricos, las ventajas que comporta para el alumnado y el profesorado. También se explica en qué consiste el "CLIL matrix" de J. Cummins para tenerlo en cuenta a la hora de diseñar actividades que contengan lengua y contenidos curriculares. Finalmente se expone la situación actual en Europa y se ofrecen diferentes direcciones de páginas web donde se puede encontrar más información sobre el tema.
Font:  IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 129-138
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess