Registro completo
Títol:     Contexto y contacto en el aprendizaje de lenguas extranjeras
Autor/es Juan Garau, Maria
Matèries en català: Educació ; Filologia i Lingüística ; Llenguatge i llengües Ensenyament
Matèries en anglès: Education ; Philology and linguistics ; Language and languages Study and teaching
Resum:  Des d’una perspectiva europea de promoció del multilingüisme, el present article examina algunes de les variables que possibiliten l’adquisició d’una llengua segona o estrangera fent especial esment al context en el qual es produeix l’aprenentatge, ja que determina en bona mesura el grau de contacte amb la llengua meta i, en conseqüència, les possibilitats d’èxit de l’aprenent. S’analitzen tres tipus de context: l’aula convencional de llengua estrangera, l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, i l’estada al país de la llengua meta. Això permet establir una gradació de menys a més quant al grau de contacte amb l’idioma que aquests contextos aporten. Alhora es discuteix el paper d’altres factors com ara la interacció o l’atenció a la forma en el procés d’aprenentatge. ; Desde una perspectiva europea de promoción del multilingüismo, el presente artículo examina algunas de las variables que posibilitan la adquisición de una lengua segunda o extranjera prestando especial atención al contexto en el que se produce el aprendizaje, ya que determina en buena medida el grado de contacto con la lengua meta y por ende las posibilidades de éxito del aprendiz. Se analizan tres tipos de contexto: el aula tradicional de lengua extranjera, el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, y la estancia en el país de la lengua meta. Ello permite establecer una gradación de menos a más en cuanto al grado de contacto con el idioma que dichos contextos aportan. Asimismo se discute el papel de otros factores como la interacción o la atención a la forma en el proceso de aprendizaje.
Font:  IN 2008, vol. 1, núm. 0, pp. 047-066
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess