Guerra del Francès


Guerra del Francès

La col·lecció bibliogràfica denominada Guerra del Francès, dipositada a la biblioteca Son Lledó, és formada per 542 obres editades majoritàriament a Mallorca, durant l’època de la guerra napoleònica, o amb posterioritat, amb temàtica relativa a la guerra.
 
La importància d’aquesta col·lecció rau en la seva raresa bibliogràfica i/o en el significat polític i cultural que va tenir a la seva època. No hem d’oblidar que, que com diu Miquel dels Sants Oliver, «Palma fue, después de Cádiz, la única ciudad española libre permanentemente de enemigos, y aquella en que se produjo mayor fermentación intelectual y política». Aquesta «fermentació intel·lectual» es reflecteix en la quantitat d’impresos que s’editaren en aquella època. La lluita política diària es manifestava a Palma mitjançant Noticias, Contestaciones, Réplicas y Contrarréplicas impreses contínuament. També cal destacar el constant enfrontament epistolar entre liberals i conservadors, entre els partidaris i subscriptors de l’Aurora Patriótica Mallorquina i els seus opositors del Semanario Cristiano Político. Aquest enfrontament va donar lloc a una producció bibliogràfica viva i variada que es pot estudiar a través dels exemplars que formen part de la col·lecció.

A més d’aquestes dues publicacions periòdiques cal destacar altres obres de marcat interès bibliogràfic i històric. Algunes varen ser editades amb posterioritat a la invasió napoleònica per autors estrangers i tracten sobre els esdeveniments que aquesta va produir. Entre aquestes cal destacar l’obra de Godchot sobre l’expedició del marquès de la Romana a Dinamarca, l’obra de Toreno sobre la revolució o la de l’anglès Napier History of the war in the peninsula and in the south France from the year 1807 to the year 1814. Igualment cal mencionar l’obra de Charles Oman A history of the Peninsula War (1807-1813). Dins aquest conjunt d’obres editades després de la guerra hem de destacar l’obra de Miquel dels Sants Oliver Mallorca durante la primera revolución (1808-1814).

Coetànies a la invasió són les obres del liberal Isidoro Antillón i el Diario de Discusiones y Actas de las Cortes (1810-1813), butlletí oficial de les Corts de Cadis que ens mostra la intensa tasca que va representar dur a terme intentar, de manera infructuosa per altra banda, la modernització del país.

Per tot el que hem exposat podem afirmar, com ja hem fet abans, que es tracta d’una col·lecció molt valuosa, per la raresa bibliogràfica de les obres que la formen, i perquè es tracta d’un conjunt molt homogeni que permet un estudi molt complet d’aquest període.

Aquesta col-lecció consta de 24 articles