Andalucía: resultados electorales desde 1982 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Andalucía es la Ley Orgánica de 6/1981, de 30 de diciembre publicada en el BOE núm. 9 de 11 de enero de 1982. El Estatuto de Andalucía fue modificado mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, publicada en el BOE núm. 68 de 20 de marzo de 2007.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -4 p. - 

Andalusia: resultats electorals des de 1982 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia d'Andalusia és la Llei Orgànica de 6/1981, de 30 de desembre publicada en el BOE núm. 9 d'11 de gener de 1982. L'Estatut d'Andalusia va ser modificat mitjançant la Llei Orgànica 2/2007, de 19 de març, de reforma de l'Estatut d'Autonomia per a Andalusia, publicada en el BOE núm. 68 de 20 de març de 2007.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -4 p. - 

Aragó: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia d'Aragó és la Llei Orgànica 8/1982, de 10 d'agost publicada en el BOE núm. 195, de 16 d'agost de 1982. La primera modificació de l'Estatut va ser mitjançant la Llei Orgànica 6/1994, de 24 de març de 1994 publicada en el BOE núm. 72, de 25 de març. La segona modificació és la Llei Orgànica 5/1996, de 30 de desembre BOE núm. 315, de 31 de desembre. La ultima modificació es va realitzar mitjançant la Llei Orgànica 5/2007, de 20 d'abril, de reforma de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó, publicada en el BOE núm. 97 el 23 d'abril de 2007.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Aragón: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Aragón es la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto publicada en el BOE núm. 195, de 16 de agosto de 1982. La primera modificación del Estatuto fue mediante la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo de 1994 publicada en el BOE núm. 72, de 25 de marzo. La segunda modificación es la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre BOE núm. 315, de 31 de diciembre. La ultima modificación se realizó mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, publicada en el BOE núm. 97 el 23 de abril de 2007.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Asturias: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Asturias es la Ley Orgánica de 7/1981, de 30 de diciembre publicada en el BOE núm. 9 de 11 de enero de 1982. La primera reforma estatutaria data de 1991 publicada como Ley Orgánica en el BOE núm. 63, de 14 de febrero de 1991. La segunda modificación se plasmó mediante la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo de 1994. BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994. La última modificación se ha producido mediante la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero de 1999 publicada en el BOE núm. 7, de 8 de enero de 1999.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Astúries: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia d'Astúries és la Llei Orgànica de 7/1981, de 30 de desembre publicada al BOE núm. 9 de dia 11 de gener de 1982. La primera reforma estatutària data de 1991 publicada com a Llei Orgànica al BOE núm. 63, de 14 de febrer de 1991. La segona modificació va apareixer a la Llei Orgànica 1/1994, de 24 de març de 1994 publicada al BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La darrera modificació apareix a la Llei Orgànica 1/1999, de 5 de gener de 1999 publicada al BOE núm. 7, de 8 de gener de 1999.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Canarias: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Canarias es la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto publicada en el BOE núm. 195, de 16 de agosto de 1982. La modificación del Estatuto se produjo mediante la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre publicada en el BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 1996.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -3 p. - 

Canàries: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Canàries és la Llei Orgànica 10/1982, de 10 d'agost publicada al BOE núm. 195, de 16 d'agost de 1982. La modificació de l'Estatut es va produir amb la Llei Orgànica 4/1996, de 30 de desembre publicada al BOE núm. 315, de 31 de desembre de 1996.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -3 p. - 

Cantabria: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Cantabria es la Ley Orgánica de 8/1981, de 30 de diciembre publicada en el BOE núm. 9 de 11 de enero de 1982. La primera modificación estatutaria se produjo en 1991, publicada en el BOE, núm. 63 del 14 de marzo de 1991. La segunda modificación estatutaria se plasmó en la Ley Orgánica 2/1994, de 24 de marzo de 1994 publicada en el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994. La última. La tercera modificación estatutaria se produjo mediante la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre de 1998 publicada en el BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1998.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Cantàbria: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Cantàbria és la Llei Orgànica 8/1981, de 30 de desembre publicada al BOE núm. 9 de dia 11 de gener de 1982. La primera modificació estatutària fou l'any 1991, publicada al BOE, núm. 63 de 14 de març de 1991. La segona modificació estatutària apareix a la Llei Orgànica 2/1994, de 24 de març de 1994 publicada al BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La tercera modificació estatutària fou a la Llei Orgànica 11/1998, de 30 de desembre de 1998 publicada al BOE núm. 313, de 31 de desembre de 1998.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Castella - La Manxa: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Castella-la Manxa és la Llei Orgànica 9/1982, de 10 d'agost publicada al BOE núm. 195, de 16 d'agost de 1982. La segona modificació estatutària es va produir amb la Llei Orgànica 7/1994, de 24 de març de 1994 publicada el BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La darrera modificació és la Llei Orgànica 3/1997, de 3 de juliol de 1997 publicada al BOE núm. 159, de 4 de juliol de 1997.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Castella i Lleó: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Castella i Lleó és la Llei Orgànica 4/1983, de 25 de febrer publicada en el BOE núm. 52, de 2 de març de 1983. L'Estatut va ser modificat mitjançant la Llei Orgànica 14/2007, de 30 de novembre, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Castella i Lleó, publicada en el BOE núm. 288 de l'1 de desembre de 2007.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Castilla - La Mancha: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto publicada en el BOE núm. 195, de 16 de agosto de 1982. La segunda modificación estatutaria se produjo mediante la Ley Orgánica 7/1994, de 24 de marzo de 1994 publicada en el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994. La última modificación es la Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio de 1997 publicada en el BOE núm. 159, de 4 de julio de 1997.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Castilla y León: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Castilla y León es la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero publicada en el BOE núm. 52, de 2 de marzo de 1983. El Estatuto fue modificado mediante la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, publicada en el BOE núm. 288 del 1 de diciembre de 2007.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Comunidad de Madrid: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Madrid es la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero publicada en el BOE núm. 51, de 1 de marzo de 1983. La segunda modificación se plamsó en la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo de 1994 publicada en el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994. La última modificación se produjo mediante la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio de 1998 publicada en el BOE núm. 162, de 8 de julio de 1998.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 


Comunidad Valenciana: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana es la Ley Orgánica de 5/1982, de 1 de julio publicada en el BOE núm. 146 de 10 de julio de 1982. La primera modificación data de 1991. La segunda modificación del Estatuto es la Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo de 1994, BOE núm. 72, de 25 de marzo. La modificación más reciente se hizo mediante la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, publicada en el BOE núm. 86 de 11 de abril de 2006.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -3 p. - 

Comunitat de Madrid: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Madrid és la Llei Orgànica 3/1983, de 25 de febrer publicada al BOE núm. 51, de dia 1 de març de 1983. La segona modificació va aparèixer a la Llei Orgànica 10/1994, de 24 de març de 1994 publicada al BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La darrera modificació es va produir amb la Llei Orgànica 5/1998, de 7 de juliol de 1998 publicada al BOE núm. 162, de 8 de juliol de 1998.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 


Comunitat Valenciana: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana és la Llei Orgànica de 5/1982, d'1 de juliol publicada en el BOE núm. 146 de 10 de juliol de 1982. La primera modificació data de 1991. La segona modificació de l'Estatut és la Llei Orgànica 4/1994, de 24 de març de 1994, BOE núm. 72, de 25 de març. La modificació més recent es va fer mitjançant la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, publicada en el BOE núm. 86 d'11 d'abril de 2006.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -3 p. - 

Euskadi - País Basc: resultats electorals des de 1980 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia és la Llei Orgànica 3/1979 de 18 de desembre publicada al BOE núm. 306 de 22 de desembre de 1979.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -3 p. - 

Euskadi - País Vasco: resultados electorales desde 1980 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía es la Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre publicada en el BOE núm. 306 de 22 de diciembre de 1979.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Extremadura: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Extremadura es la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero publicada en el BOE núm. 49, de 26 de febrero de 1983. El Estatuto fue modificado mediante la Ley Orgánica 8/1994, de 24 de marzo de 1994 publicada en el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994. La última modificación del Estatuto se produjo el año 1999 mediante la Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo, de reforma de la Ley Ogánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura. Publicada en el BOE núm. 109, de 7 de mayo de 1999.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Extremadura: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia d'Extremadura és la Llei Orgànica 1/1983, de 25 de febrer publicada al BOE núm. 49, de 26 de febrer de 1983. L'Estatut fou modificat amb la Llei Orgànica 8/1994, de 24 de març de 1994 publicada al BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La darrera modificació de l'Estatut es va produir l'any 1999 amb la Llei Orgànica 12/1999, de 6 de maig, de reforma de la Llei Orgànica 1/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia d'Extremadura. Publicada al BOE núm. 109, de 7 de maig de 1999.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Galícia: resultats electorals des de 1980 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Galícia és la Llei Orgànica 1/1981 de 6 d'abril publicada al BOE núm. 101 de 28 d'abril de 1981.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Galicia: resultados electorales desde 1980 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Galicia es la Ley Orgánica 1/1981 de 6 de abril publicada en el BOE núm. 101 de 28 de abril de 1981.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Illes Balears: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares es la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero publicada en el BOE núm. 51, de 1 de marzo de 1983. La primera reforma se produjo el 1994 publicada en el BOE, núm. 72 del 25 de marzo de 1994. La segunda modificación se produjo el 1999 publicada en el BOE, núm. 8 del 9 de enero de 1999. El Estatuto ha tenido una tercera modificación mediante la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, publicada en el BOE núm. 52 el 1 de marzo de 2007.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Illes Balears: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears és la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer publicada en el BOE núm. 51, d'1 de març de 1983. La primera reforma es va produir el 1994 publicada en el BOE, núm. 72 del 25 de març de 1994. La segona modificació es va produir el 1999 publicada en el BOE, núm. 8 del 9 de gener de 1999. L'Estatut ha tingut una tercera modificació mitjançant la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, publicada en el BOE núm. 52 l'1 de març de 2007.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

La Rioja: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de La Rioja es la Ley Orgánica de 3/1982, de 9 de junio publicada en el BOE núm. 146 de 19 de junio de 1982. La primera modificación del Estatuto se plasmó en la Ley Orgánica 3/1994, de 24 de marzo de 1994. BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994. La segunda y última modificación ha sido la de la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero de 1999 BOE núm. 7, de 8 de enero de 1999.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

La Rioja: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d' Autonomia de La Rioja és la Llei Orgànica 3/1982, de 9 de juny publicada al BOE núm. 146 de 19 de juny de 1982. La primera modificació de l'Estatut apareix a la Llei Orgànica 3/1994, de 24 de març de 1994. BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La segona i darrera modificació ha estat la de la Llei Orgànica 2/1999, de 7 de gener de 1999, BOE núm. 7, de 8 de gener de 1999.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -2 p. - 

Regió de Múrcia: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Múrcia és la Llei Orgànica 4/1982, de 9 de juny publicada al BOE núm. 146 de 19 de juny de 1982. La primera modificació estatutària fou l'any 1991 i es va publicar al BOE com a Llei Orgànica dia 14 de març de 1993. La segona modificació estatutària apareix a la Llei Orgànica 4/1994, de 24 de març, publicada al BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. L'última modificació és la Llei Orgànica 1/1998, de 15 de juny de 1998 publicada al BOE núm. 143, de 16 de juny de 1998.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -3 p. - 

Cataluña: resultados electorales desde 1980 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Cataluña es la Ley Orgánica 4/1979 de 18 de diciembre publicada en el BOE núm. 306 de 22 de diciembre de 1979. El Estatuto de Autonomia de Cataluña fue modificado mediante la Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio de Reforma del Estatuto de Autonomia de Cataluña publicada en el BOE núm. 172 de 20 de julio de 2006.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -3 p. - 

Catalunya: resultats electorals des de 1980 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Catalunya és la Llei Orgànica 4/1979 de 18 de desembre publicada en el BOE núm. 306 de 22 de desembre de 1979. L'Estatut de Autonomia de Catalunya va ser modificat mitjançant la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol de Reforma de l'Estatut de Autonomia de Catalunya publicada en el BOE núm. 172 de 20 de juliol de 2006.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -3 p. - 

Región de Murcia: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España.   2019

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Murcia es la Ley Orgánica de 4/1982, de 9 de junio publicada en el BOE núm. 146 de 19 de junio de 1982. La primera modificación estatutaria se produjo el 1991 publicada en el BOE como Ley Orgánica el 14 de marzo de 1993. La segunda modificación estatutaria se produjo mediante la Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo, publicada en el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994. La última modificación es la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio de 1998 publicada en el BOE núm. 143, de 16 de junio de 1998.

Matèries - Materias - Subject:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF -3 p. -