Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

masot (2) miguel (8) miquel (8)


La prohibición de donaciones entre cónyuges en el Derecho civil de Mallorca  - Masot Miquel, Miguel
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1982, no. 1, pp. 091-118
Matèries en català: Donacions Dret i legislació ; Dret.
Matèries en anglès: Gifts Law and legislation ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.041649 - 28 p. - Ver registro completo

Algunas consideraciones sobre la pervivencia de la legítima en Mallorca  - Masot Miquel, Miguel
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1992, no. 18, pp. 009-018
Matèries en català: Llegítima Mallorca ; Dret.
Matèries en anglès: Legitime Spain Majorca ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.041649 - 12 p. - Ver registro completo