La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca


La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca

«La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca» (ref. HAR2016-77032-P)La base de dades que oferim en accés obert correspon a un dels objectius principals plantejats en el projecte d’investigació I+D (desembre 2016 - desembre 2020), del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d’Excel•lència (MINECO/AEI/FEDER, UE), adscrit al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta tasca va ser assumida pels investigadors que figuren al final d’aquest text introductori, segons l’ordre de participació en la catalogació digital.

Els materials provenen de la digitalització d’una part de l’arxiu de fotografies en paper i digitals del Dr. José Morata Socías, que donà a la UIB per a l’accés públic, una bona part de les quals és de béns patrimonials desapareguts. Durant l’execució del projecte, hi hem incorporat vestigis que han estat trobats en reformes i rehabilitacions en curs. El propòsit del Dr. Morata, que va ser assumit pels set membres restants del projecte, fou que els investigadors poguessin conèixer el material i fer cerques transversals a partir de les dades que s’han incorporat.

Els testimonis que presentam es poden sistematitzar en tres sectors: materials en pedra, en fusta i elements decoratius, que han estat 497, en correspondència amb el nombre de fitxes. El primer bloc o principal (en color verd) conté la informació de l’element catalogat (element), les dades sobre tipologia i/o funció (subelement 1) i l’ornamentació que presenta (subelement 2); al centre, hi detallam les dades de la ubicació de l’element (àmbit, àmbit 2) a l’immoble i la cronologia. La datació dels materials ha estat un dels problemes més ardus del treball de catalogació. En aquest cas, hem partit de l’opció de meitats de segle i, en els casos en què ens ha estat possible, n’hem fixat la datació amb més precisió a partir de les dades sobre la història de l’immoble, de les subministrades per l’element que catalogàvem i de les provinents d’altres sectors dels materials. No obstant això, en molts casos l’absència de dades ens ha obligat a ampliar el marc a la centúria, o, fins i tot, més enllà. Finalment, en el primer bloc de les fitxes, hi hem inclòs dues imatges seleccionades, a més de dades sobre l’immoble d’origen i la ubicació actual de l’element catalogat. En un segon bloc (en color blau), recollim la documentació i bibliografia específica que la concerneixen i, en darrer lloc, hem mantingut el camp d’observacions de les fitxes originals.

El funcionament d’aquesta biblioteca digital en accés obert és senzill i intuïtiu. A la part superior, s’hi localitzen les pestanyes amb el menú de navegació a través del qual apareixen les fitxes de catalogació: «número de fitxa», «element», «edifici», «municipi» i «segle». Cada registre dona accés a la fitxa. A més, la biblioteca permet diverses opcions de cerca a partir de paraules clau que introdueixi l’usuari. La cerca es pot fer en tots els camps o bé a partir dels ítems dels menús de navegació esmentats. En cada registre de la cerca, queda ressaltada en color groc la paraula clau introduïda. Amb el botó «cerca de text», es poden seleccionar diversos paràmetres específics.

Els materials per a l’estudi de la casa medieval mallorquina pertanyen —o pertanyien— a 142 immobles, la majoria dels quals estaven situats a l’antiga ciutat de Mallorca i alguns altres, als pobles. Entre aquests, 53 són edificis amb denominació pròpia. En set casos els elements són d’origen desconegut, perquè foren trobats en el transcurs d’excavacions arqueològiques dutes a terme en el subsòl urbà i, en altres tres, actualment situats en entorns museístics, perquè no en tenim dades de la procedència.

La presentació dels materials és, en general, exhaustiva quant als testimonis coneguts, amb alguna excepció. És el cas dels arcs, atès que n’hem catalogat únicament 29 exemples, una mostra que consideram representativa d’uns materials que, freqüentment, són de difícil accés.

Bases, bigues, capitells, carreus esgrafiats (decoració incisa), cimacis, claus de volta, columnes, elements d’obra, embigats (alfarjes), escales, exemples de façanes, festejadors o sitis, finestrals, fornícules, fragments de galeries, gàrgoles, grafits, mènsules, pilars, pintura mural, porxos i pilarets de porxo, portals, rajoles de paviment, relleus, taujels, volades i exemples de voltes..., constitueixen el fons que presentam aquí en accés obert i que pretenem actualitzar periòdicament amb les noves troballes que puguin sorgir. És l’única font amb què comptam actualment per conèixer un patrimoni en risc constant de desaparició, tot i que no deixen de ser els vestigis que s’han salvat de la destrucció.

(Tina Sabater, IP)


Crèdits del projecte «La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca» (ref. HAR2016-77032-P):

Magdalena Cerdà, Tina Sabater, Antònia Juan, José Morata, Miquel Àngel Capellà, (amb la col•laboració de Marta Fernández)

Aquesta col-lecció consta de 496 articles