Cap Vermell


Cap Vermell

Cap Vermell

La revista Cap Vermell neix el desembre de 1980 com un butlletí local de l’OCB (la delegació de l’Obra Cultural Balear a Capdepera es creà l’any 1976). L'objectiu era i és la difusió i distribució de la informació de tot allò que succeeix al municipi de Capdepera i la recerca i transmissió de tots els aspectes històrics, culturals i socioeconòmics de la comarca del Llevant de Mallorca.

De bon començament s’imprimí a Apóstol y Civilizador de Petra, i després a l’impremta Tirrena de Manacor. El tiratge era de 200 exemplars, amb una periodicitat mensual. Després d’un període de rodatge, va passar a integrar-se a l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, a finals de 1982 i, d’aleshores ençà, n’ha estat membre de manera continuada. Entre els mesos de juliol i novembre de 1991, Cap Vermell va tancar les portes, fruit d’una crisi de l’equip de redacció. La revista va reaparèixer en el mes de desembre del mateix any.

El mes d’octubre de 1999 s’aprovaren els estatuts com a Associació Cultural Cap Vermell, quedant inscrits en el corresponent registre d'associacions. La revista continuà en paper i de periodicitat mensual fins a començaments de 2007 i l’abril de 2007 començà a publicar-se en format digital a través de la web www.capvermell.org, essent una de les primeres publicacions de la Part Forana distribuïda a través de web. De llavors ençà cada any s’ha editat un anuari en paper.

L’Associació Cultural Cap Vermell ha participat en la creació dels premis de narrativa curta Ploma de Ferro, en els Premis Cap Vermell i ha publicat, en col·laboració amb Documenta Balear, més de quaranta llibres i discs sobre la realitat cultural o històrica de Capdepera. També disposa d’una biblioteca digital amb més de 70 publicacions. Al llarg d’aquesta darrera etapa digital (d’ençà l’any 2007) s’han publicat una mitjana de 5,5 articles diaris amb un seguiment de més de 2000 visites diàries. També té presència a Facebook, Twitter i Instagram.

Cap Vermell és una entitat sense ànim de lucre que es nodreix econòmicament de la publicitat comercial i la institucional, també lligada a subvencions puntuals.

Aquesta col-lecció consta de 106 números.