Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana


Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana

La versió digital del Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana ha estat possible gràcies a la iniciativa de la Societat Arqueològica Lul·liana, al finançament de “SA NOSTRA”, Caixa de Balears, i al suport tècnic de la Universitat de les Illes Balears a través del Servei de Biblioteca i Documentació.

Presentació

L’any 1885, a instàncies de Gabriel Llabrés i Quintana, la Societat Arqueològica Lul·liana acordà la publicació del Bolletí com a portaveu de les aspiracions de l’entitat.

Realitzades les gestions administratives pertinents, s’inicià la primera etapa d’aquesta publicació, que, a hores d’ara, és la més antiga de semblants característiques després del Boletín de la Real Academia de la Historia.

Subtitulada Revista d’Estudis Històrics, s’ha convertit, en aquest camp, en una eina indispensable per a tot tipus d’investigació històrica, artística, arqueològica i etnològica de la nostra terra, sense oblidar l’atenció prestada a temes d’història de les lletres nostrades.

La col·laboració dels investigadors més eminents de finals del segle XIX i d’inicis del segle XX, les monografies i transcripcions de documents o regests caracteritzaren aquesta primera etapa, en què noms com Gabriel Llabrés Quintana, Estanislau de K. Aguiló, Joan Seguí Rodríguez, Enric Fajarnés, els germans Ramis d’Ayreflor, Pere A. Sancho, Antoni Pons i molts altres suposen una aportació cabdal per a la coneixença de la nostra història.

L’any 1935 s’inicià la segona etapa, en la qual el relleu generacional tingué una especial importància. Malauradament, no solament les circumstàncies del moment suposaren per a la Societat la pèrdua d’alguns dels seus investigadors més abrinats, sinó que també les dificultats econòmiques impediren una projecció més polenta que la de l’etapa anterior. Malgrat tot, es mantingué una continuïtat en la qual predominaren les monografies històriques i arqueològiques, amb noms tan brillants com Rafael de Ysasi, J. N. Hillgarth, Miquel Batllori, Joan Llabrés Bernal, Josep Mascaró Pasarius, Joan Muntaner Bujosa, Joan Pons i Marquès, Álvaro Santamaría Arández i altres.

El 1986 començava la tercera etapa, l’actual, en la qual, tot recuperant la primitiva denominació de Bolletí, la publicació ha quedat oberta a l’estreta col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, que gràcies al seu mestratge aporta el relleu imprescindible per mantenir la perseverança deguda.

Guillem Rosselló Bordoy
Director de Publicacions de la BSAL


Aquesta col-lecció consta de 1634 articles