Boletín de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de les Illes Balears


Boletín de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de les Illes Balears

Presentació

La dita avui Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears va néixer l'any 1988, en virtut d'acord de la junta general de l'Il-lustre Col-legi d'Advocats de les Illes Balears celebrada el 21 de gener de 1988, la qual va aprovar els estatuts per què s'havia de regir, i facultava alhora  l’Excm. Sr. Degà de dit Col-legi per atorgar l'escriptura fundacional; circumstància que va tenir lloc el 24 de Mar de 1988 davant el Notari que va ser de Palma Rafael Gil Mendoza. Ulteriorment, per Decret 88/1994, de 13 de Juliol, del Govern de les Illes Balears, es va reconèixer l'Acadèmia com a Corporació de Dret Públic i s’aprovaren els seus estatuts.

Integren l'Acadèmia vint Acadèmics de número -a més dels Acadèmics emèrits, d'honor i corresponents- en representació dels diversos operadors jurídics de la nostra Comunitat Autònoma i de les diverses branques del Dret. Des de la seva creació, la Corporació ha vingut aportant a la societat civil una gran quantitat d’obres de contingut jurídic com a conseqüència dels successius discursos d'ingrés, d'inauguració dels cursos acadèmics, de les conferències i les taules de debat, dels treballs que han optat al Premi Luis Pascual González -instituït per l'Acadèmia per premiar obres destacades en matèria de Dret civil balear- i de les dues comissions acadèmiques -de Dret Públic i de Dret Privat- que cada any aborden temes d'especial interès per al seu estudi, especialment els que tenen relació amb el nostre dret propi. Tots aquests laboriosos treballs, que s'han realitzat any rere any, han tingut el seu reconeixement formal amb la concessió del títol de "Reial" a l'Acadèmia per part de Sa Majestat el Rei Felipe VI, segons consta a la credencial nº 156 / 2015 de data 12 de Maig.

L'article 37 dels estatuts de la Corporació li imposen l'obligació de publicar els discursos d'inauguració de curs, els d'ingrés de nous Acadèmics i les memòries anuals. També s’acordà que es publiquessin els dictàmens emesos, les conferències impartides, les actes dels congressos jurídics i les obres premiades en els concursos convocats per l'Acadèmia, així com qualsevol altre treball que es consideri d'interès. En compliment del precepte s'han publicat els successius Butlletins de l'Acadèmia, sent el primer d’aquests (I) de l'any 1989. Actualment s’estan elaborant les tasques d'impressió del número XVI.

A partir del Butlletí XI, el contingut d’aquest va ser objecte d'una reestructuració, amb importants millores. Es procedí a una sistematització dels treballs publicats segons els actes acadèmics de què procedien (discursos d'obertura de curs o d'ingrés, conferències, taules rodones, treballs guardonats en els successius Premis Luis Pascual González) i s’iniciaren unes seccions comprensives de les produccions de les Comissions acadèmiques de Dret públic i de Dret privat, que han estat d'especial interès, en abordar temes de veritable actualitat i relacionats amb el Dret propi. Així mateix s'insereix per primera vegada al butlletí un text introductori de cadascun dels treballs publicats i una relació dels seus autors, amb un breu currículum d’aquests. A les primeres pàgines dels butlletins es fa esment dels membres de la Reial Acadèmia (Acadèmics de número, emèrits, d'honor i morts) així com dels qui componen la Junta de Govern.

A més dels índexs amb que s'obre cadascun dels butlletins, els números X i XV contenen un índex general dels treballs publicats anteriorment: els que van de l’I al IX en el primer, i del X a XIV en el segon, agrupant-los per autors, per la matèria tractada i per l'activitat acadèmica que n’ha estat la causant. Això permet un coneixement general del contingut dels butlletins, alhora que és també una mostra fidedigna de l'interès dels temes tractats, de la seva especial dedicació al nostre Dret propi i de la seva extensió a les diverses branques del Dret.

Per això és de justícia l'agraïment a la Universitat de les Illes Balears per haver fet possible el general coneixement dels Butlletins de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears mitjanant la seva inclusió a la Biblioteca Digital.

Miquel Masot Miquel
President de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears

Continguts

Aquesta col-lecció consta de 341 articles