Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

valero (4) maria (16) vicente (5) de (34)


Trastorns de la conducta alimentària, adolescents i tecnologies: un estudi exploratori  - Sánchez-Prieto, Lidia ; Valero de Vicente, Maria
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 257-271
Resum-abstract: 
[cat] Els trastorns de la conducta alimentària tendeixen a passar inadvertits a causa de la tendència a normalitzar les dietes i l’exercici intens, no obstant això, la prevalença dels trastorns és elevada. Especialment, la invisibilització del trastorn, comú entre els adolescents, posa de manifest la necessitat de fer estudis de la realitat i les variables associades. L’objectiu d’aquest estudi és fer una anàlisi exploratòria d’una mostra de 251 adolescents (122 homes i 129 dones). Per a això, s’ha utilitzat un qüestionari d’informació descriptiva sobre diferents variables relacionades amb la dieta, el pes, la pràctica d’exercici, l’ús de noves tecnologies, etc., i dos qüestionaris validats sobre actituds envers el menjar i la forma corporal. L’estudi evidencia que fins a un 17.9 % de la mostra presenta simptomatologia compatible amb un TCA. I la insatisfacció amb la imatge corporal actua com un factor predisposant, precipitant i de manteniment d’aquest tipus de patologia, que experimenta un 17.9 % dels joves de la mostra. A més, es manifesta la tendència a fer exercici intens i dietes restrictives de manera freqüent. Les creences sobre la necessitat de mantenir els cànons de bellesa (primesa) es transmeten i reforcen associades a l’ús freqüent de noves tecnologies i webs especialitzats i es converteixen en un factor de risc. A nivell exploratori s’emfatitza la prevalença elevada de TCA en una mostra d’adolescents i els factors de risc associats.
[spa] Los trastornos de la conducta alimentaria tienden a pasar inadvertidos a causa de la tendencia a normalizar las dietas y el ejercicio intenso, sin embargo, la prevalencia de los trastornos es elevada. Especialmente, la invisibilización del trastorno, común entre los adolescentes, pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios de la realidad y las variables asociadas. El objetivo de este estudio es realizar un análisis exploratorio de una muestra de 251 adolescentes (122 hombres y 129 mujeres). Para ello se ha utilizado un cuestionario de información descriptiva sobre diferentes variables relacionadas con la dieta, el peso, la práctica de ejercicio, el uso de nuevas tecnologías, etc., y dos cuestionarios validados sobre actitudes hacia la comida y la forma corporal. El estudio evidencia que hasta un 17.9 % de la muestra presenta sintomatología compatible con un TCA. De igual manera, la insatisfacción con la imagen corporal actúa como un factor predisponente, precipitante y de mantenimiento de esta tipología de patología, experimentándola un 17.9 % de los jóvenes de la muestra. Además, se manifiesta la tendencia a realizar ejercicio intenso y dietas restrictiva de manera frecuente. Las creencias sobre la necesidad de mantener los cánones de belleza (delgadez) se transmiten y refuerzan asociados al frecuente uso de nuevas tecnologías y páginas especializadas, convirtiéndolo en un factor de riesgo. A nivel exploratorio, se enfatiza la elevada prevalencia de TCA en una muestra adolescentes y los factores de riesgo asociados.
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia.
Matèries en anglès: Adolescent psychology.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4.675483 - 15 p. - Ver registro completo

Joves com a agents actius de prevenció: pilotatge d’un programa basat en l’evidència  - Orte Socias, Carmen ; Valero de Vicente, María ; Nevot Caldentey, Lluc
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 273-283
Resum-abstract: 
[cat] En aquest article es presenta el disseny d’un projecte pilot que pren el jovent com a agents principals de prevenció, part de les línies de treball i recerca internacionals i prometedores del Desenvolupament Juvenil Positiu (conegut originàriament com a Positive Youth Development). El projecte disposà de dues fases; una primera formativa i una segona orientada a la implementació. L’objectiu final d’aquest estudi fou analitzar l’eficàcia d’un protocol formatiu dirigit a joves estudiants d’educació social. Per a dita finalitat, es va aplicar un qüestionari d’avaluació previ i posterior a la formació, per tal d’analitzar el grau d’adquisició de competències i d’habilitats incloses en el currículum formatiu. Es disposà d’una mostra formada, d’una banda, per dos grups d’intervenció: un grup de modalitat presencial (n=38) i un l’altre d’ensenyament en línia (n=37), i d’una altra, per un grup control (n=46). En l’actualitat, el pilotatge es troba en la fase d’anàlisi de resultats aplicant una metodologia mixta (qualitativa i quantitativa). S’espera validar l’eina com a instrument formatiu de joves per a millorar l’eficàcia de les intervencions preventives basades en l’evidència. A partir del procés ja desenvolupat i dels resultats incipients de què es disposen, es proposen millores en la intervenció i es plantegen línies i hipòtesis de recerca
[spa] En este artículo se presenta el diseño de un proyecto piloto que tiene en cuenta a los jóvenes como agentes principales de prevención parte de las líneas de trabajo e investigación internacionales y prometedoras del Desarrollo Juvenil Positivo (conocido originariamente como Positive Youth Development). El proyecto se realizó en dos fases; una primera formativa, la segunda, orientada a la implementación. El objetivo final de este estudio fue analizar la eficacia de un protocolo formativo dirigido a jóvenes estudiantes de educación social. Para dicha finalidad, se aplicó un cuestionario de evaluación previo y posterior a la formación para analizar el grado de adquisición de competencias y habilidades incluidas en el currículo formativo. Se dispuso de una muestra formada, por una parte, por dos grupos de intervención; un grupo de modalidad presencial (n=38) y otro, de enseñanza en línea (n=37), y por otro por un grupo control (n=46). En la actualidad, el pilotaje se encuentra en la fase de análisis de resultados aplicando una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa). Se espera validar la herramienta como instrumento formativo de jóvenes para mejorar de eficacia de las intervenciones preventivas basadas en la evidencia. En base al proceso ya desarrollado y los resultados incipientes de que se dispone, se proponen mejoras en la intervención y se plantean líneas e hipótesis de investigación.
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia.
Matèries en anglès: Adolescent psychology.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3.8962362 - 11 p. - Ver registro completo

Factors clau del suïcidi en adolescents  - Orte Socias, Carmen ; Sánchez Prieto, Lydia ; Vives Barceló, Marga ; Valero de Vicente, María ; Nevot Caldentey, Lluc
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 313-337
Resum-abstract: 
[cat] Aquest capítol se centra en el suïcidi i en les temptatives de suïcidi en adolescents. Segons exposen les dades de l’INE (2016), durant el 2016, el suïcidi va ser la primera causa de mort externa (11,7 morts per cada 100.000 habitants). Per tant, el suïcidi continua sent la principal causa de mort d’origen extern i, després dels tumors, la principal entre la població de quinze a trenta-quatre anys. L’adolescència és una etapa crítica, ja que implicar una necessitat d’adaptació als canvis corporals, a l’adquisició d’un rol nou, a la consecució d’una major autonomia. La infantesa també és una etapa de risc, ja que s’associa a una vulnerabilitat elevada i al fet d’estar sotmès a la influència dels altres (com el grup d’iguals). Es poden indicar una sèrie de factors risc que poden influir o provocar el suïcidi infantojuvenil i que s’han d’analitzar. Per començar, el trastorn depressiu és el factor més freqüent implicat en els casos de suïcidi. D’altra banda, el consum de substàncies també ha de rebre una atenció especial, concretament en les fases més avançades. A més, actua de manera comòrbida amb la depressió i n’eleva encara més el risc. Un tercer factor de risc es vincula amb abusos experimentats per part del grup d’iguals, és a dir, patir assetjament escolar o ciberassetjament escolar. Finalment, les alteracions en la imatge corporal i el rebuig de la figura corporal també influeixen negativament en el jovent, provoquen una pèrdua del benestar i condueixen a múltiples situacions a la desesperança i a un grau elevat de malestar.
[spa] El presente capítulo se centra en el suicidio y en las tentativas de suicidio en adolescentes. Según exponen los datos del INE (2016), durante el 2016, el suicidio fue la primera causa de muerte externa (11,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes). Por tanto, el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte de origen externo, y después de los tumores, la principal entre la población de 15 a 34 años. La adolescencia es una etapa crítica al implicar una necesidad de adaptación a los cambios corporales, a la adquisición del nuevo rol, a la consecución de una mayor autonomía. La niñez también es una etapa de riesgo al asociarse a una elevada vulnerabilidad y al estar sometido a la influencia de los demás (como el grupo de iguales). Se pueden indicar una serie de factores riesgo que pueden influir o provocar el suicidio infanto-juvenil y que deben ser analizados. Para empezar, el trastorno depresivo es el factor más frecuente implicado en los casos de suicidio. Por otro lado, el consumo de sustancias también debe recibir una especial atención, concretamente en sus fases más avanzadas. Además, actúa de manera comórbida con la depresión; coyuntura que eleva aún más el riesgo de suicidio. Un tercer factor de riesgo se vincula con abusos experimentados por parte del grupo de iguales, es decir, padecer bullying o ciberacoso. Por último, las alteraciones en la imagen corporal y el rechazo de la figura corporal también influyen negativamente en el joven, provocando una pérdida del bienestar y conduciendo en múltiples situaciones a la desesperanza y a un elevado nivel de malestar.
Matèries en català: Joves ; Adolescents--Conducta suïcida -- Illes Balears.
Matèries en anglès: Youth ; Teenagers--Suicidal behavior -- Spain -- Balearic Islands.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3.116989 - 25 p. - Ver registro completo

16. Protocols de prevenció i d’atenció al suïcidi en infants i joves. Una revisió  - Orte Socias, Carmen ; Valero de Vicente, María ; Vives Barceló, Marga ; Nevot Caldentey, Lluc ; Sánchez Prieto, Lydia
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 317-333
Resum-abstract: 
[cat] Aquest capítol pretén continuar la línia de treball iniciada en l’Anuari de la joventut 2018 sobre el suïcidi en infants i joves. Conscients de la importància d’aquesta realitat, sovint silenciada, es fa una anàlisi de les línies principals d’actuació i d’orientacions a nivell internacional, a través de l’Organització Mundial de la Salut i a nivell eur opeu. Aquestes línies generals ens ajudaran a disposar de criteris per poder analitzar els protocols de prevenció i d’intervenció en suïcidi i en ideació o planificació suïcida en infants i joves de les diferents comunitats autònomes, amb atenció especial a si es disposa o no d’una atenció específica envers els infants i joves. Com s’ha pogut comprovar, a totes les comunitats no hi ha els plans o protocols esmentats per a població infantil i juvenil, però sí hem pogut constatar que la majoria provenen de l’àmbit sanitari, si bé en alguns territoris ja disposen, com a element basat en l’evidència, de protocols interdisciplinaris, bàsicament relacionats amb l’àmbit educatiu. Cal, doncs, seguir avançant, ampliant l’àmbit de prevenció i d’intervenció a tota la comunitat, especialment a familiars i, sobretot, als iguals, pilars bàsics a l’adolescència, sense deixar de banda tots els àmbits on un infant o jove pot manifestar conductes o ideari suïcida: espais d’oci, esportius, comunitaris, etc.
[spa] El presente capítulo pretende continuar la línea de trabajo iniciada en el Anuari de la Joventut 2018 sobre el suicidio en niños y jóvenes. Conscientes de la importancia de esta realidad, a menudo silenciada, se realiza un análisis de las principales líneas de actuación y orientaciones a nivel internacional, a través de la Organización Mundial de la Salud, y a nivel europeo. Estas líneas generales, nos ayudarán a disponer de criterios para analizar los protocolos de prevención e intervención en suicidio y en ideación o planificación suicida en niños y jóvenes de las diferentes comunidades autónomas, con especial atención a si se dispone o no, de una mención específica sobre este colectivo. Como se ha podido comprobar, no todas las comunidades disponen de dichos planes o protocolos para la población infantil y juvenil, pero sí hemos podido constatar como la mayoría provienen del ámbito sanitario, si bien en algunos territorios ya disponen, como elemento basado en la evidencia, de protocolos interdisciplinares, básicamente relacionados con el ámbito educativo. Debemos pues, seguir avanzando, ampliando el ámbito de prevención e intervención a toda la comunidad, especialmente a familiares y, sobre todo, a los iguales, pilares básicos en la adolescencia, sin dejar de lado a todos los ámbitos donde un niño o joven puede manifestar conductas o ideario suicida: espacios de ocio, deportivos, comunitarios, etc.
Matèries en català: Adolescents--Conducta suïcida -- Illes Balears ; Adolescents -- Psicologia ; Suïcidi--Prevenció.
Matèries en anglès: Teenagers--Suicidal behavior -- Spain -- Balearic Islands ; Teenagers -- Psychology ; Suicide--Prevention.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3.116989 - 17 p. - Ver registro completo