Cerca de text


6 documents rellevants a la consulta.

mas (8) linares (6) assumpta (6)


1. La realitat juvenil a les Illes Balears. L’Índex Sintètic de Desenvolupament Juvenil Comparat del ProyectoScopio com a proposta d’anàlisi  - Mas Liñares, Assumpta
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 29-44
Resum-abstract: 
[cat] La política per a la joventut ha d’estar basada en dades empíriques i vinculades a les necessitats i situacions reals del jovent. Això requereix investigació contínua, generació de coneixement i acostament als joves i a les organitzacions juvenils. Una de les darreres propostes serioses de síntesi per al coneixement i l’anàlisi de la realitat juvenil és l’Índex Sintètic de Desenvolupament Juvenil Comparat del ProyectoScopio del Centre Reina Sofía d’Adolescència i Joventut creat per la Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), que s’ofereix com a proposta de debat en aquest article.
[spa] La política para la juventud debe estar basada en datos empíricos y vinculados a las necesidades y situaciones reales de la juventud. Esto requiere investigación continua, generación de conocimiento y acercamiento a los jóvenes y las organizaciones juveniles. Una de las últimas propuestas serias de síntesis para el conocimiento y el análisis de la realidad juvenil es el Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado del ProyectoScopio del Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud creado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), que se ofrece como propuesta de debate en este artículo.
Matèries en català: Planificació social -- Illes Balears ; Joventut -- Revistes ; Política pública -- Illes Balears.
Matèries en anglès: Social plannig -- Spain -- Balearic Islands ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Teenagers -- Spain -- Balearic Islands.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4.9115753 - 16 p. - Ver registro completo

Joves Balears en xifres 2020  - Mas Liñares, Assumpta
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 25-54
Resum-abstract: 
[cat] Obtenir una visió general de l’estat de la realitat de les persones joves que viuen a les Illes Balears comporta la revisió de múltiples dades que es troben a fonts estadístiques oficials disperses. Aquest capítol ofereix una anàlisi descriptiva breu de la realitat de les joventuts a les Balears, amb un recorregut per indicadors sociodemogràfics, educatius, d’emancipació, de salut, relacionats amb experiències i identitat juvenil i de cohesió social. Val a dir que, tot i que l’article recull els principals indicadors relacionats amb la joventut referits a l’any 2019, la redacció el 2020 s’orienta a fer que el retrat permeti valorar més endavant l’efecte que la pandèmia de la covid- 19 tindrà en les seves condicions de vida i en els reptes a què s’enfronten, sempre amb l’objectiu de facilitar les decisions que es prenen en l’àmbit de les polítiques que els afecten i que han de permetre millorar-ne la qualitat de vida.
[spa] Obtener una visión general del estado de la realidad de las personas jóvenes que viven en las Illes Balears conlleva la revisión de múltiples datos que se encuentran en fuentes estadísticas oficiales dispersas. Este capítulo ofrece un breve análisis descriptivo de la realidad de las juventudes en Baleares, haciendo un recorrido por indicadores sociodemográficos, educativos, de emancipación, de salud, relacionados con experiencias e identidad juvenil y cohesión social. Cabe decir que, aunque el artículo recoge los principales indicadores relacionados con la juventud referidos al año 2019, su redacción en 2020 se orienta a que el retrato permita valorar más adelante el efecto que la pandemia de Covid 19 tendrá en sus condiciones de vida y en los retos a los que se enfrentan, siempre con el objetivo de facilitar las decisiones que se toman en el ámbito de las políticas que les afectan y que deben permitir mejorar la calidad de vida.
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Estadístiques --joventut.
Matèries en anglès: Adolescent psychology ; youth statistics.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4.9115753 - 30 p. - Ver registro completo

3. Els perfils dels i les professionals de les polítiques de joventut a les Illes Balears  - Mas Liñares, Assumpta ; Colorado Guerrero, Stephania
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 59-81
Resum-abstract: 
[cat] L’estudi dels perfils dels i les professionals de les polítiques de joventut a les Illes Balears que s’aborda en aquest article parteix de la demanda del mateix col·lectiu, que reclamava i reclama que se’n reconegui la tasca, que es defineixin els diferents perfils professionals que hi intervenen, que se’n delimitin les funcions i que se’n millorin les condicions de feina. En aquest context l’estudi, impulsat per l’Observatori de la Joventut, pretén facilitar el coneixement de la situació del col·lectiu i oferir dades que contribueixin a analitzar i debatre quin és el perfil i les condicions de treball que ha de tenir aquest cos de professionals per poder aconseguir millorar i desenvolupar les polítiques de joventut que la població requereix i que el 25 % de la ciutadania —format pel jovent de les Balears d’entre 15 i 34 anys— es mereix.
[spa] El Estudio de los perfiles de los y las profesionales de las políticas de juventud en las Illes Balears que se aborda en este artículo parte de la demanda de los propios profesionales que reclamaban y reclaman el reconocimiento de su labor, la definición de los diferentes perfiles profesionales que intervienen, la delimitación de sus funciones y la mejora de las condiciones de trabajo. En este contexto el estudio, impulsado por el Observatorio de la Juventud, pretende facilitar el conocimiento de la situación del colectivo y ofrecer datos que contribuyan a analizar y debatir cuál es el perfil y las condiciones de trabajo que deben tener estos profesionales para poder conseguir mejorar y desarrollar las políticas de juventud que la población requiere y que el 25% de la ciudadanía -conformada por las jóvenes y los jóvenes de baleares de entre 15 y 34 años- se merece.
Matèries en català: Competències professionals -- Illes Balears ; Joventut -- Revistes ; Joves -- Illes Balears -- Revistes ; Tècnics de joventut -- Illes Balears -- Estadístiques .
Matèries en anglès: Vocational qualifications -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Youth ; Youth workers -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3.6836815 - 23 p. - Ver registro completo

30 anys de normativa en matèria de joventut a les Illes Balears (1985-2015)  - Mas Liñares, Assumpta ; Sard Brunet, Jeroni
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 23-40
Resum-abstract: 
[cat] L’Assemblea General de les Nacions Unides designà l’any 1985 com Any Internacional de la Joventut (AIJ), aquest fet significà la consolidació i posada en marxa d’estructures i actuacions en matèria de joventut. L’any 2015 es varen complir 30 anys de la designació, aniversari que es converteix en una oportunitat per reflexionar i estudiar les polítiques de joventut que s’han dut a terme a les Illes Balears durant aquest període de temps. L’estudi que s’està abordant vol ser una eina per analitzar el que han dut a terme en matèria de joventut, les institucions amb competència a les illes. Així, entre d’altres objectius, la proposta ha de permetre reflexionar al voltant de la condició juvenil i dels aspectes que marquen aquesta «condició juvenil», de com ha evolucionat el concepte de joventut i de com la visió que se’n té ha marcat i marca el desplegament de les polítiques. Aquest capítol presenta la recopilació de la normativa en matèria de joventut i temps lliure en l’àmbit de les Illes Balears, publicada del 1985 al 2015, els 30 anys que abasta l’estudi més ample.
[spa] La Asamblea General de las Naciones Unidas designó al año 1985 Año Internacional de la Juventud (AIJ), hecho que significó la consolidación y puesta en marcha de estructuras y actuaciones en materia de juventud. El año 2015 se cumplieron 30 años de la designación, aniversario que se convierte en una oportunidad para reflexionar y llevar a cabo un estudio sobre las políticas de juventud que se han llevado a cabo en Baleares durante estos 30 años. El estudio que se está abordando pretende configurarse como una herramienta de análisis de lo que se ha llevado a cabo en materia de juventud desde las instituciones con competencias en las Islas. Así, entre otros objetivos la propuesta tiene que permitir reflexionar alrededor de la condición juvenil y de los aspectos que marcan esta condición juvenil, de cómo ha ido evolucionando el concepto de juventud y de cómo la visión que se tiene de la juventud ha ido marcando y marca el desarrollo de las políticas. Este capítulo presenta la recopilación de la normativa en materia de juventud y tiempo libre en el ámbito de las Illes Balears, producida de 1985 a 2015, los 30 años que alcanza el estudio más amplio.
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Normativa sobre joventut ; Política pública -- Illes Balears.
Matèries en anglès: Teenagers -- Psychology ; Regulations on youth ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3.6836815 - 18 p. - Ver registro completo

Joves balears en dades: una breu anàlisi de la realitat juvenil a les Illes Balears  - Mas Liñares, Assumpta ; Millán Pons, Aina
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 41-85
Resum-abstract: 
[cat] Aquest capítol ofereix una breu anàlisi descriptiva de la realitat dels i les joves de les Illes Balears, posant atenció, en primer lloc, a les característiques sociodemogràfiques; posteriorment, als aspectes que influeixen en les diferents transicions cap a l’edat adulta i, finalment, a la condició vital del jovent. Les dades que aquí s’ofereixen provenen de fonts estadístiques oficials i pretenen facilitar el coneixement de com viu el jovent a Balears i els reptes a què s’enfronten, tot amb l’objectiu de facilitar les decisions que es prenen en l’àmbit de les polítiques que els afecten i que han de permetre millorar la qualitat de vida dels i les joves.
[spa] Este artículo ofrece un breve análisis descriptivo de la realidad de los y las jóvenes de las Illes Balears, poniendo atención, en primer lugar, a las características sociodemográficas; posteriormente, a los aspectos que influyen en las diferentes transiciones hacia la edad adulta y, finalmente, a la condición vital de la juventud. Los datos que aquí se ofrecen provienen de fuentes estadísticas oficiales y pretenden facilitar el conocimiento de cómo viven los y las jóvenes en Baleares i los retos a qué se enfrentan, todo con el objetivo de facilitar las decisiones que se toman en el ámbito de las políticas que les afectan y que han de permitir mejorar la calidad de vida de la juventud.
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Política pública -- Illes Balears ; Joves -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Teenagers -- Psychology ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3.6836815 - 45 p. - Ver registro completo

Els serveis de joventut en temps de COVID-19  - Piña Florit, Bel ; Xamena Matamalas, Joana M. ; Fraile Valdivielso, Inés ; Calzado Fernández, Carlos ; Vidal Adell, Imma ; Pavon García, Rocío ; Monzó Almirall, Ajo ; Mas Liñares, Assumpta
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 75-98
Resum-abstract: 
[cat] Aquest article recull la vivència, l’adaptació i el treball fet per quatre serveis de joventut de les Illes Balears en temps de covid, en concret: – El Centre d’Informació Jove de Sóller – L’Àrea de Joventut municipal de l’Ajuntament de Llucmajor (formada pel Centre d’Informació Jove i pel Servei de Dinamització Jove) – El Centre d’Informació Jove de Son Servera – El Casal de Joves del Consell Insular de Formentera El confinament de la població com a mesura de contenció de la pandèmia ha incidit en la vida diària i ha afectat la prestació de serveis, en alguns casos més necessaris que mai, tot i no tenir la consideració d’activitats essencials. Entre aquests serveis es troben els que intervenen en polítiques de joventut. L’article s’ha elaborat de manera col·laborativa, amb la intenció de reconèixer i valorar la tasca feta per la gran majoria de serveis que intervenen en polítiques de joventut a les Illes Balears, i recull l’exemple de quatre d’ells en temps de pandèmia.
[spa] el trabajo llevado a cabo por cuatro servicios de juventud de las Illes Balears en tiempos de covid, en concreto: – El Centro de Información Joven de Sóller – El Área de Juventud municipal del Ayuntamiento de Llucmajor (formada por el Centro de Información Joven y por el Servicio de Dinamización Joven) – El Centro de Información Joven de Son Servera – El Casal de Jóvenes del Consejo Insular de Formentera El confinamiento de la población cómo medida de contención de la pandemia ha incidido en la vida diaria, afectando la prestación de servicios, en algunos casos más necesarios que nunca, a pesar de no tener la consideración de actividades esenciales. Entre estos servicios se encuentran los que intervienen en políticas de juventud. El artículo se ha elaborado de manera colaborativa con la intención de reconocer y poner en valor el trabajo realizado por la gran mayoría de servicios que intervienen en políticas de juventud en las Islas Baleares, recogiendo el ejemplo de cuatro de ellos en tiempos de pandemia.
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia.
Matèries en anglès: Adolescent psychology.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 1.8418407 - 24 p. - Ver registro completo