Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

florez (1) isabel (3) fernandez (6)


La salut mental dels nostres joves  - Flórez Fernández, Isabel ; Jimeno Beltrán, Teresa ; Carrera Ferrer, Maria
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 299-312
Resum-abstract: 
[cat] Fins fa poc temps es negava que els joves patissin trastorns mentals o se’n minimitzava la importància. Tot i això, s’estima que una cinquena part dels menors de 18 anys pateix algun problema de desenvolupament emocional o de conducta, i que 1 de cada 8 pateix algun trastorn mental en l’actualitat. Els problemes de salut mental tenen un pes significatiu en la morbiditat i la mortalitat en els joves en tot el món. Així, el suïcidi és la tercera causa de mort en els joves, i els trastorns psiquiàtrics, incloent-hi específicament la depressió, l’esquizofrènia i l’abús d’alcohol, són la principal causa de discapacitat en els joves. Els darrers anys s’ha produït un increment en la sol·licitud de consultes per tractar problemes de salut mental entre els joves de Balears. Hi ha trastorns l’aparició dels quals està molt relacionada amb l’aspecte cultural, com els trastorns de la conducta alimentària o problemes detectats en els joves immigrants sotmesos a situacions vitals estressants. Altres fenòmens que també relacionats amb la nostra societat i la difusió digital són els relacionats amb la desregulació emocional. Els joves comparteixen formes d’autolesionar-se, juguen a jocs l’objectiu final dels quals és él suïcidi, tot el malestar s’ha de fer públic. També canvia el patró de problemes relacionats amb el consum de substàncies i amb la dependència de les noves tecnologies, que s’han incrementat en els darrers anys.
[spa] Hasta hace poco tiempo se negaba que los jóvenes padecieran trastornos mentales o se minimizaba su importancia. No obstante, se estima que una quinta parte padece algún trastorno emocional o de conducta y que 1 de cada 8 padece algún trastorno mental. Los problemas de salud mental tienen un peso significativo en la morbilidad y mortalidad en todos los jóvenes. Así, el suicidio es la tercera causa de muerte en los jóvenes y los trastornos psiquiátricos, incluyendo la depresión, la esquizofrenia, y el abuso de alcohol son las principales causas de discapacidad. En los últimos años se ha producido un incremento en la solicitud de consultas para tratar problemas de salud mental entre los jóvenes de Baleares. Hay trastornos cuya aparición está muy relacionada con el aspecto cultural, como los trastornos de conducta alimentaria o problemas detectados en jóvenes inmigrantes sometidos a situaciones vitales estresantes. Otros fenómenos que también tienen que ver con nuestra sociedad y la difusión digital son los relacionados con la desregulación emocional. Los jóvenes comparten formas de autolesionarse, juegan a juegos cuyo objetivo final es el suicidio. También está cambiando el patrón de problemas relacionados con el consumo de sustancias y con la dependencia de las nuevas tecnologies, que se ha incrementado en los últimos años.
Matèries en català: Joves -- Salut mental ; Adolescents -- Illes Balears.
Matèries en anglès: Teenagers -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Mental health.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3.7146387 - 14 p. - Ver registro completo