Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

gomez (4) juan (4) francisco (7) vila (3)


Els fluxos migratoris entre les Illes Balears i l’estranger. Anàlisi quantitatiu de la sortida de la població entre 15 i 39 anys  - Vila Gómez, Juan Francisco
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 233-256
Resum-abstract: 
[cat] Si els darrers anys del segle XX i del principi del segle XXI es caracteritzen, pel que fa al flux migracional de Balears en particular i d’Espanya en general, per un fort moviment migratori procedent d’altres països, el període comprès entre els anys 2008 i 2016, anys de crisi econòmica i de deterioració del mercat laboral, va viure un procés de sortida de persones nacionals i estrangeres cap a fora d’Espanya. Especialment important, sobretot per la rapidesa i increment en el temps, va ser la sortida de residents espanyols fins al punt que va haver-hi comentaristes i polítics que parlaven d’expulsió. En aquest treball analitzem de manera quantitativa les dades de l’emigració entre els anys 2008-2019 posant l’accent en la sortida a l’estranger de les persones compreses en el grup d’edat entre 15 i 39 anys. També parlem de les denominades polítiques de retorn del talent i apuntem alguna pregunta per reflexionar- hi com a societat: podem parlar de retorn del talent quan aquest talent no estava prou aprofitat a Espanya? Fins a quin punt la sortida de les persones joves amb major formació és conseqüència de la crisi i si a això no caldrà afegir-hi una visió del món com a aldea global?
[spa] Si los últimos años del siglo XX y del principio del siglo XXI se caracterizan, por lo que se refiere al flujo migracional de Baleares en particular y de España en general por un fuerte movimiento migratorio procedente de otros países, el período comprendido entre los años 2008 y 2016, años de crisis económica y de deterioro del mercado laboral vivió un proceso de salida de personas nacionales y extranjeras hacia fuera de España. Especialmente importante, sobre todo por la rapidez e incremento en el tiempo, fue la salida de residentes españoles llegando a señalar comentaristas y políticos que se estaba produciendo una expulsión de las personas jóvenes. En este trabajo analizamos de manera cuantitativa los datos de la emigración entre los años 2008-2019 haciendo hincapié en la salida al extranjero de las personas comprendidas en el grupo de edad entre 15 y 39 años. También hablamos de las denominadas políticas de retorno del talento y apuntamos alguna pregunta para reflexionar como sociedad: ¿podemos hablar de retorno del talento cuando este talento no estaba lo suficientemente aprovechado en España? ¿Hasta qué punto la salida de las personas jóvenes con mayor formación es consecuencia de la crisis y si a ello no habrá que añadir una visión del mundo como aldea global?
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia.
Matèries en anglès: Adolescent psychology.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.409666 - 24 p. - Ver registro completo

4. La formació dual en el sistema de formació professional per a l’ocupació de les Illes Balears  - Caparrós Alcaraz, Francisco ; Pou Garcias, Llorenç ; Vila Gómez, Juan Francisco
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 83-106
Resum-abstract: 
[cat] A fi d’impulsar l’ocupació entre el jovent i donar resposta a les necessitats de les empreses de trobar personal adequat en els seus requeriments productius, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, per mitjà de Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), impulsa la Formació Professional Dual que permet a les persones participants aprendre una ocupació a través d’un contracte laboral per a la formació i l’aprenentatge, on es combinen classes teòriques en un centre de formació acreditat i classes pràctiques i feina en una empresa. L’article explica la formació dual basada en certificats de professionalitat a les Illes Balears; característiques distintives, nombre de participants i grau d’inserció laboral, alhora que posa en valor la rellevància de polítiques actives d’ocupació on es combinen components de qualificació i treball de qualitat.
[spa] A fin de impulsar el empleo entre las personas jóvenes y por otro lado dar respuesta a las necesidades de las empresas de encontrar personas en función de sus requerimientos productivos, la Consejería de Modelo económico, Turismo y Trabajo mediante Servicio de ocupación de las Islas Baleares (SOIB) impulsa la formación Profesional Dual que permite en los participantes aprender un empleo a través de un contrato laboral para la formación y aprendizaje donde se alternan clases teóricas en un centro de formación acreditado y clases prácticas y trabajo real en una empresa. El artículo explica la Formación Dual basada en certificados de profesionalidad en las Islas Baleares; características distintivas, número de participantes y grado de inserción laboral a la vez que pone en valor la relevancia de políticas activas de empleo donde se combinan componentes de calificación y trabajo de calidad.
Matèries en català: Joventut ; Joves--Treball -- Illes Balears ; Política pública -- Illes Balears.
Matèries en anglès: Youth ; Youth--Employment -- Spain -- Balearic Islands ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands .Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4.6310415 - 24 p. - Ver registro completo

Les polítiques laborals per als joves a Balears: el cas de la Garantia Juvenil  - Caparrós Alcaraz, Francisco ; Pou Garcias, Llorenç ; Vila Gómez, Juan Francisco
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 99-119
Resum-abstract: 
[cat] La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que vol facilitar la incorporació del jovent en el mercat laboral. Estableix que a Espanya les persones en edat laboral menors de 30 anys puguin rebre una oferta de treball, d’educació o formació després d’haver finalitzat els estudis o després d’haver quedat aturats L’objectiu del document és mostrar l’evolució del sistema de Garantia Juvenil a les Illes Balears i els trets distintius del jovent a qui va adreçada. Posteriorment, s’expliquen les característiques funcionals de la Garantia Juvenil així com els processos d’inscripció i incorporació del jovent com a beneficiaris. La part central del document fa una anàlisi de les principals polítiques actives d’ocupació oferides a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil de Balears així com els resultats clau aconseguits per l’Administració. Finalment, a les conclusions, hi ha una reflexió sobre l’impacte que ha suposat la Garantia Juvenil en els joves de Balears i les oportunitats de millora del sistema.
[spa] La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que vol facilitar la incorporació del jovent en el mercat laboral. Estableix que a Espanya les persones en edat laboral menors de 30 anys puguin rebre una oferta de treball, d’educació o formació després d’haver finalitzat els estudis o després d’haver quedat aturats L’objectiu del document és mostrar l’evolució del sistema de Garantia Juvenil a les Illes Balears i els trets distintius del jovent a qui va adreçada. Posteriorment, s’expliquen les característiques funcionals de la Garantia Juvenil així com els processos d’inscripció i incorporació del jovent com a beneficiaris. La part central del document fa una anàlisi de les principals polítiques actives d’ocupació oferides a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil de Balears així com els resultats clau aconseguits per l’Administració. Finalment, a les conclusions, hi ha una reflexió sobre l’impacte que ha suposat la Garantia Juvenil en els joves de Balears i les oportunitats de millora del sistema.
Matèries en català: Joventut ; Joves--Treball -- Illes Balears.
Matèries en anglès: Youth--Employment -- Spain -- Balearic Islands ; Occupational training -- Spain -- Balearic Islands.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4.6310415 - 21 p. - Ver registro completo