Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

pou (2) llorenc (2) garcias (2)


4. La formació dual en el sistema de formació professional per a l’ocupació de les Illes Balears  - Caparrós Alcaraz, Francisco ; Pou Garcias, Llorenç ; Vila Gómez, Juan Francisco
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 83-106
Resum-abstract: 
[cat] A fi d’impulsar l’ocupació entre el jovent i donar resposta a les necessitats de les empreses de trobar personal adequat en els seus requeriments productius, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, per mitjà de Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), impulsa la Formació Professional Dual que permet a les persones participants aprendre una ocupació a través d’un contracte laboral per a la formació i l’aprenentatge, on es combinen classes teòriques en un centre de formació acreditat i classes pràctiques i feina en una empresa. L’article explica la formació dual basada en certificats de professionalitat a les Illes Balears; característiques distintives, nombre de participants i grau d’inserció laboral, alhora que posa en valor la rellevància de polítiques actives d’ocupació on es combinen components de qualificació i treball de qualitat.
[spa] A fin de impulsar el empleo entre las personas jóvenes y por otro lado dar respuesta a las necesidades de las empresas de encontrar personas en función de sus requerimientos productivos, la Consejería de Modelo económico, Turismo y Trabajo mediante Servicio de ocupación de las Islas Baleares (SOIB) impulsa la formación Profesional Dual que permite en los participantes aprender un empleo a través de un contrato laboral para la formación y aprendizaje donde se alternan clases teóricas en un centro de formación acreditado y clases prácticas y trabajo real en una empresa. El artículo explica la Formación Dual basada en certificados de profesionalidad en las Islas Baleares; características distintivas, número de participantes y grado de inserción laboral a la vez que pone en valor la relevancia de políticas activas de empleo donde se combinan componentes de calificación y trabajo de calidad.
Matèries en català: Joventut ; Joves--Treball -- Illes Balears ; Política pública -- Illes Balears.
Matèries en anglès: Youth ; Youth--Employment -- Spain -- Balearic Islands ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands .Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3.9426117 - 24 p. - Ver registro completo

Les polítiques laborals per als joves a Balears: el cas de la Garantia Juvenil  - Caparrós Alcaraz, Francisco ; Pou Garcias, Llorenç ; Vila Gómez, Juan Francisco
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 99-119
Resum-abstract: 
[cat] La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que vol facilitar la incorporació del jovent en el mercat laboral. Estableix que a Espanya les persones en edat laboral menors de 30 anys puguin rebre una oferta de treball, d’educació o formació després d’haver finalitzat els estudis o després d’haver quedat aturats L’objectiu del document és mostrar l’evolució del sistema de Garantia Juvenil a les Illes Balears i els trets distintius del jovent a qui va adreçada. Posteriorment, s’expliquen les característiques funcionals de la Garantia Juvenil així com els processos d’inscripció i incorporació del jovent com a beneficiaris. La part central del document fa una anàlisi de les principals polítiques actives d’ocupació oferides a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil de Balears així com els resultats clau aconseguits per l’Administració. Finalment, a les conclusions, hi ha una reflexió sobre l’impacte que ha suposat la Garantia Juvenil en els joves de Balears i les oportunitats de millora del sistema.
[spa] La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que vol facilitar la incorporació del jovent en el mercat laboral. Estableix que a Espanya les persones en edat laboral menors de 30 anys puguin rebre una oferta de treball, d’educació o formació després d’haver finalitzat els estudis o després d’haver quedat aturats L’objectiu del document és mostrar l’evolució del sistema de Garantia Juvenil a les Illes Balears i els trets distintius del jovent a qui va adreçada. Posteriorment, s’expliquen les característiques funcionals de la Garantia Juvenil així com els processos d’inscripció i incorporació del jovent com a beneficiaris. La part central del document fa una anàlisi de les principals polítiques actives d’ocupació oferides a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil de Balears així com els resultats clau aconseguits per l’Administració. Finalment, a les conclusions, hi ha una reflexió sobre l’impacte que ha suposat la Garantia Juvenil en els joves de Balears i les oportunitats de millora del sistema.
Matèries en català: Joventut ; Joves--Treball -- Illes Balears.
Matèries en anglès: Youth--Employment -- Spain -- Balearic Islands ; Occupational training -- Spain -- Balearic Islands.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3.9426117 - 21 p. - Ver registro completo