Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

carlos (3) torre (1) la (16) sola (1) verdejo (1) de (64)


Transformació del moviment obrer sindical. Oportunitat o barrera per a la joventut treballadora?  - De la Torre-Verdejo Sola, Carlos
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp. 307-330
Resum-abstract: 
[cat] Les persones treballadores joves s’han vist immerses en les darreres dècades en dues crisis econòmiques i socials —i tenint en compte les recents i creixents conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna i l’espiral inflacionista de preus, seran tres crisis—, les quals han anat precaritzant les seves condicions laborals. Aquesta precarització suposa un allunyament de la població treballadora jove del món laboral, una fugida del dret laboral que l’obliga a ocupar llocs de feina en perifèries en què hi ha més facilitat i flexibilitat d’explotació de mà d’obra juvenil. Aquest allunyament del món laboral tal com tradicionalment s’ha conegut també suposa un allunyament del sindicalisme. Però, és aquest l’únic motiu de la desafecció juvenil cap als sindicats? S’analitzen les dades d’ocupació en sèries que comprenen les diferents èpoques precrisi del 2008, la crisi mateixa, la fase de recuperació i l’arribada de la crisi sanitària de la COVID-19. Després s’estudien diferents tesis que aborden les causes de la desafecció juvenil cap al moviment obrer sindical de classe, i es proposen tasques per millorar en aquest sentit. Per acabar, s’exposen diferents reflexions per promoure el debat i la discussió.
[spa] Las personas trabajadoras jóvenes se han visto inmersas en las últimas décadas en dos crisis económicas y sociales —y teniendo en cuenta las recientes y crecientes consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la espiral inflacionista de precios, serán tres crisis—, que han ido precarizando sus condiciones laborales. Esta precarización supone un alejamiento de la población trabajadora joven del mundo laboral, una huida del derecho laboral que la obliga a ocupar puestos de trabajo en periferias en las que hay más facilidad y flexibilidad de explotación de mano de obra juvenil. Este alejamiento del mundo del trabajo tal y como tradicionalmente venimos conociéndolo también supone un alejamiento del sindicalismo. En cualquier caso, ¿es este el único motivo del desapego juvenil hacia los sindicatos? Se analizan los datos de empleo en series que comprenden las diferentes épocas precrisis del 2008, la propia crisis, la fase de recuperación y la llegada de la crisis sanitaria de la COVID-19. Posteriormente, se estudian diferentes tesis que aborden las causas del desapego juvenil hacia el movimiento obrero sindical de clase, y se proponen tareas para mejorar en este sentido. Para acabar, se exponen diferentes reflexiones para promover el debate y la discusión.
Matèries en català: Joventut ; Sindicats.
Matèries en anglès: Youth ; Labor unions.Identificador: 2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 9.901218 - 24 p. - Ver registro completo