Anuari de la Joventut de les Illes Balears


Anuari de la Joventut de les Illes Balears

L’Anuari de la joventut de les Illes Balears és una publicació anual que s’orienta a promocionar el coneixement i la comprensió de la realitat dels joves i les joves de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Publicat per primera vegada l’any 2018, el projecte forma part del conveni de col·laboració signat entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE); el Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Joventut; la Universitat de les Illes Balears (UIB) a través del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES), i la Fundació Guillem Cifre de Colonya, de Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença.

El projecte vol contribuir a difondre coneixement científic, reflexions i experiències diverses referides al jovent, fent partícips agents de les institucions públiques i de la societat civil, incloent-hi el jovent, a través de les iniciatives en les quals participen. La divulgació d’aquests treballs permet visibilitzar més el jovent i identificar els reptes actuals en matèria de joventut. La integració de la investigació i la intervenció, l’acció i la reflexió, la dimensió teòrica i la pràctica, pot contribuir als debats socials, a la pràctica professional i acadèmica, així com a la transferència i intercanvi d’experiències.

Els articles de l’Anuari de la joventut ens acosten a les inquietuds, experiències, propostes, necessitats i demandes del jovent, així com als projectes en els quals participen i són protagonistes. La participació, l’associacionisme, l’activisme juvenil, l’educació, l’ocupació, l’emancipació, el lleure, la família, la salut, la justícia social, l’ecologisme i les noves tecnologies, són algunes de les temàtiques de l’Anuari. Des d’un enfocament interdisciplinari, la publicació pretén facilitar sinèrgies entre el món associatiu, les entitats socials i les institucions públiques que, directament o indirectament, contribueixen a dissenyar les polítiques de joventut des d’àrees i dimensions diverses.

Aquesta col-lecció consta de 143 articles