Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Ús del telèfon mòbil, estil de vida i benestar psicològic en estudiants universitaris de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Influència de la pandèmia COVID-19
Autor/es Aguiló Pons, Antoni ; Sánchez Brígido, Fátima ; Muntaner Mas, Adrià ; Molina Gil, Patricia
Matèries en català: Estudiants universitaris -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Estudiantes universitarios -- Balears (Comunitat Autónoma).
Matèries en anglès: College students -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] Un ús abusiu del telèfon mòbil pot repercutir en el benestar físic, psicològic i social de les persones. L’auge ràpid de les noves tecnologies a escala global i la situació de pandèmia viscuda a conseqüència de la COVID-19, amb importants repercussions tant socials, sanitàries i econòmiques, fan que l’objectiu d’aquest estudi se centri a determinar la relació entre l’estil de vida, el benestar psicològic i l’ús del telèfon intel·ligent en la comunitat universitària des de la perspectiva de la situació que ha provocat la pandèmia del SARS-CoV-2. La mostra d’aquest estudi està composta per estudiants de grau o postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB). El qüestionari està format per diversos instruments validats, així com preguntes d’elaboració pròpia per obtenir informació específica de l’ús del telèfon mòbil, l’estil de vida i el benestar psicològic. S’han analitzat les respostes de 2.173 participants, el 66,2 % dels quals han estat dones, amb una edat mitjana de 22 anys (desviació estàndard de 5,5 anys). Entre les conclusions destaquen que un 20,5 % té excés de pes o obesitat i un 61,9 % presenta baixa adherència a la dieta mediterrània. L’estat de salut i la qualitat de vida de l’alumnat ha empitjorat per la pandèmia. Un 1,5 % fuma de manera habitual i només un 23 % no beu alcohol. La majoria dels estudiants presenten un suport social adequat. Quant a l’ús del mòbil, les dones en fan un ús de més risc (11,2 %) i un ús més problemàtic (15,8 %) que els homes (7,7 % i 14,2 % respectivament). ; [spa] Un uso abusivo del teléfono móvil puede repercutir en el bienestar físico, psicológico y social de las personas. El rápido auge de las nuevas tecnologías a nivel global y la situación de pandemia vivida como consecuencia de la COVID- 19, con importantes repercusiones tanto sociales, como sanitarias y económicas, hacen que el objetivo de este estudio se centre en determinar la relación entre el estilo de vida, el bienestar psicológico y el uso del teléfono inteligente en la comunidad universitaria desde la perspectiva situacional de la pandemia del SARS-CoV-2. La muestra de este estudio está compuesta por estudiantes de grado o posgrado de la Universidad de las Illes Balears (UIB). El cuestionario está formado por diversos instrumentos validados, así como preguntas de elaboración propia para obtener información específica del teléfono móvil, el estilo de vida y el bienestar psicológico. Se han analizado las respuestas de 2.173 participantes, de los que el 66,2 % han sido mujeres, con una edad media de 22 años (desviación estándar de 5,5 años). Entre las conclusiones destacan que un 20,5 % tiene sobrepeso u obesidad y un 61,9 % presenta baja adherencia a la dieta mediterránea. El estado de salud y calidad de vida del alumnado ha empeorado por la pandemia. Un 1,5 % fuma de forma habitual y tan solo un 23 % no bebe alcohol. La mayoría de los estudiantes presentan un apoyo social adecuado. En cuanto al uso del móvil, las mujeres hacen un uso de mayor riesgo (11,2 %) y un uso más problemático (15,8 %) que los hombres (7,7 % y 14,2 % respectivamente).
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp. 367-386
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess