Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els efectes adversos de l’ús abusiu d’internet per part dels adolescents
Autor/es Coll Peña, Catalina
Matèries en català: Internet i adolescents .
Matèries en castellà: Internet y jóvenes.
Matèries en anglès: Internet and teenagers.
Resum-abstract:  [cat] En la societat actual, l’ús d’internet i de les noves tecnologies s’ha convertit en una eina universal que proporciona nombrosos beneficis en diferents àmbits de la vida: laboral, social, acadèmic, etc. Els adolescents són un dels grups de població en què l’ús d’internet es troba en el seu dia a dia. Això no obstant, a causa dels diferents factors característics de l’etapa de l’adolescència, es considera que els més joves són els més vulnerables a l’hora de patir les conseqüències negatives que provoca l’ús d’internet. En els darrers anys s’ha incrementat la preocupació dels pares i mares i de la població en general per l’ús problemàtic que fan els més joves d’internet, ja que s’ha demostrat que limita el desenvolupament de la vida diària de l’infant, disminueix el rendiment acadèmic, els exposa a continguts inadequats (com és el cas de la pornografia) i disminueix el seu benestar. A més, al llarg de l’article s’explica quines variables influeixen en el tipus d’ús que fan d’internet; que el gènere influeix en la manera en la qual els adolescents utilitzen internet, i que, depenent del gènere, l’ús abusiu d’internet afecta de diferent forma la salut mental dels més joves. Finalment, s’argumenten diferents estratègies que es poden dissenyar i implantar amb la intenció de prevenir o tractar l’ús abusiu d’internet. ; [spa] En la sociedad actual, el uso de internet y las nuevas tecnologías se ha convertido en una herramienta universal que proporciona numerosos beneficios en diferentes ámbitos de la vida: laboral, social, académico, etc. Los adolescentes son uno de los grupos de población en los que el uso de internet se encuentra en su día a día. Sin embargo, debido a los distintos f actores característicos de la etapa de la adolescencia, se considera que los más jóvenes son los más vulnerables a la hora sufrir las consecuencias negativas que provoca el uso de internet. En los últimos años se ha incrementado la preocupación de los padres y las madres y de la población en general por el uso problemático que hacen los más jóvenes de internet, puesto que se ha demostrado que limita el desarrollo de la vida diaria de los niños, disminuye el rendimiento académico, los expone a contenidos inadecuados (como es el caso de la pornografía) y disminuye su bienestar. Además, a lo largo del artículo se explica qué variables influyen en el tipo de uso que hacen de internet; que el género influye en la forma en que los adolescentes utilizan internet, y que, dependiendo del género, el uso abusivo de internet afecta de distinta forma la salud mental de los más jóvenes. Finalmente, se argumentan diferentes estrategias que se pueden diseñar e implantar con la intención de prevenir o tratar el uso abusivo de internet.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp. 353-366
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess