Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les polítiques locals de joventut a les Illes Balears
Autor/es Illán Ferragut, Iñaki
Matèries en català: Política de la joventut -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Política gubernamental.
Matèries en anglès: Youth -- Government policy -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] La planificació i l’avaluació de polítiques públiques són imprescindibles en societats cada vegada més complexes. En l’àmbit de joventut, les polítiques locals són especialment rellevants perquè els municipis són l’administració més propera a la ciutadania i, en conseqüència, són els que tenen més capacitat d’interlocució amb el jovent. En aquest estudi s’avalua el funcionament de les polítiques locals de joventut que s’estan desenvolupant als municipis balears. Per elaborar-lo, s’han explotat dades estadístiques i territorials, enquestes adreçades a tots els serveis de joventut dels municipis balears i entrevistes a persones informadores clau fetes durant el primer trimestre de l’any 2022. Finalment, s’analitza el grau de consolidació i d’institucionalització de les polítiques locals de joventut i es fan 21 recomanacions per afavorir que aquestes siguin més eficients i eficaces i generin un major impacte. ; [spa] La planificación y la evaluación de políticas públicas son imprescindibles en sociedades cada vez más complejas. En el ámbito de juventud, las políticas locales son especialmente relevantes porque los municipios son la administración más próxima a la ciudadanía y, en consecuencia, son los que tienen más capacidad de interlocución con la juventud. En este estudio se evalúa el funcionamiento de las políticas locales de juventud que se están desarrollando en los municipios baleares. Para elaborarlo, se han explotado datos estadísticos y territoriales, encuestas dirigidas a todos los servicios de juventud de los municipios baleares y entrevistas a personas informadoras clave llevadas a cabo durante el primer trimestre del año 2022. Finalmente, se analiza el grado de consolidación e institucionalización de las políticas locales de juventud y se hacen 21 recomendaciones para favorecer que estas sean más eficientes y eficaces y generen un mayor impacto.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp. 241-266
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess