Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Igualtat i equitat de gènere en la joventut. Conclusions del think tank de la federació Jóvenes e Inclusión en Palma
Autor/es Clareda Coll, Guillem
Matèries en català: Joves.
Matèries en castellà: Jóvenes.
Matèries en anglès: Youth .
Resum-abstract:  [cat] Jóvenes e Inclusión1 és una xarxa d’ONG que treballen i investiguen juntes per millorar la intervenció amb la infància i la joventut en situació vulnerable a Espanya. En els darrers anys ha organitzat una reunió anual que acaba amb debats i un estudi sobre temes rellevants. Aquestes sessions es denominen think tank (‘fàbrica d’idees’) perquè es pretén que compleixin una funció de referència amb força en el panorama del coneixement i el debat participatiu en infància i joventut. Els dies 7 i 8 d’octubre de 2021, les jornades monogràfiques de Jóvenes e Inclusión van tenir lloc a Palma. Aquesta vegada es van centrar en la igualtat i l’equitat de gènere en la joventut i van ser finançades pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Hi van participar joves, professionals d’entitats, representants de les administracions i de la societat civil i persones expertes de tot l’Estat. En el IV Think Tank: Igualtat i equitat de gènere en la joventut, la Fundació Natzaret de les Illes Balears hi va participar com a entitat amfitriona. El nivell de participació al llarg dels mesos previs, així com la qualitat del document de treball i de les dues jornades, fan que es pugui qualificar el procés com un excel·lent referent de treball. Les conclusions i les propostes es presenten a continuació. ; [spa] Jóvenes e Inclusión es una red de ONG que trabajan e investigan juntas para mejorar la intervención con la infancia y la juventud en situación vulnerable en España. En los últimos años organiza una reunión anual que acaba con debates y un estudio sobre temas relevantes. Estas sesiones se denominan think tank (‘fábrica de ideas’) porque se pretende que cumplan una función de referencia con fuerza en el panorama del conocimiento y el debate participativo en infancia y juventud. Los días 7 y 8 de octubre de 2021, las jornadas monográficas de Jóvenes e Inclusión tuvieron lugar en Palma. En esta ocasión se centraron en la igualdad y la equidad de género en la juventud y fueron financiadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Participaron jóvenes, profesionales de entidades, representantes de las administraciones y de la sociedad civil y personas expertas de todo el Estado. En el IV Think Tank: Igualdad y equidad de género en la juventud, la Fundación Nazaret de las Illes Balears participó como entidad anfitriona. El nivel de participación a lo largo de los meses previos, así como la calidad del documento de trabajo y de las dos jornadas, hacen que se pueda calificar el proceso como un excelente referente de trabajo. Las conclusiones y propuestas se presentan a continuación.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp. 175-188
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess