Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Infants i adolescents migrants no acompanyats i el seu dret a la protecció
Autor/es Escandell Mayans, Joan ; Martí Llorca, María Luisa ; Montcades Valls, Concepció ; Ramis Murillo, Àngela
Matèries en català: Joves immigrants -- Illes Baleares ; Joves -- Protecció, assistència, etc. -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Emigrantes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) .
Matèries en anglès: Youth ; Immigrants -- Spain -- Balearic Islands ; Child welfare -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] La migració d’infants ha existit en les grans migracions que hi ha hagut al llarg de la història, o bé acompanyats de les seves famílies o bé de manera autònoma, però no va ser fins a final del segle xx quan va suscitar l’interès i l’atenció de les institucions, moment en el qual entra en joc un nou tipus de migració, la dels infants i adolescents que travessen la mar Mediterrània per venir a Europa a guanyar-se la vida i que arriben a les nostres costes com a destinació final del seu viatge o com a lloc de pas per continuar el seu projecte migratori. Aquest fenomen migratori d’infants i adolescents planteja una problemàtica definida per la seva doble situació de migrats il·legals i de menors d’edat, que els garanteix una protecció especial. La legislació vigent determina que és competència de les comunitats autònomes (en el nostre cas, dels consells insulars) la protecció i l’atenció d’aquests infants. L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és la institució amb competència per adoptar les mesures de protecció a la infància una vegada determinada la seva minoria d’edat i assumir-ne la tutela fins als devuit anys. Com qualsevol altre infant o adolescent en situació de desprotecció, els migrants menors d’edat passen a ser beneficiaris del sistema de protecció a la infància amb accés als diferents programes d’acolliment residencial i familiar que ofereix el Servei d’Infància i Família de l’IMAS. ; [spa] La migración de niños ha existido en las grandes migraciones que ha habido a lo largo de la historia, o bien acompañados de sus familias o bien de forma autónoma, pero no fue hasta finales del siglo xx cuando suscitó el interés y la atención de las instituciones, momento en el que entra en juego un nuevo tipo de migración, la de los niños, niñas y adolescentes que cruzan el mar Mediterráneo para venir a Europa a ganarse la vida y que llegan a nuestras costas como destino final de su viaje o como lugar de paso para continuar su proyecto migratorio. Este fenómeno migratorio de niños, niñas y adolescentes plantea una problemática definida por su doble situación de migrados ilegales y de menores de edad, que les garantiza una protección especial. La legislación vigente determina que es competencia de las comunidades autónomas (en nuestro caso, de los consells insulars) la protección y atención de estos niños. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) es la institución con competencia para adoptar las medidas de protección a la infancia una vez determinada su minoría de edad y asumir su tutela hasta los dieciocho años. Como cualquier otro niño, niña o adolescente en situación de desprotección, los migrantes menores de edad pasan a ser beneficiarios del sistema de protección a la infancia con acceso a los distintos programas de acogimiento residencial y familiar que ofrece el Servicio de Infancia y Familia del IMAS.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp. 141-156
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess