Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     «Sweet Home», atenció a la violència filioparental a Menorca des d’una mirada d’equitat intergeneracional
Autor/es Espín Flores, Blanca
Matèries en català: Joves -- Illes Balears -- Menorca ; Violència familiar -- Prevenció.
Matèries en castellà: Violencia filioparental -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Family violence -- Prevention.
Resum-abstract:  [cat] La creació d’un protocol d’activació en matèria de violència filioparental a Menorca és un fet necessari arran de l’augment de casos, sobretot després del confinament produït per la COVID-19. Per tant, aquesta problemàtica ha canviat i s’han d’atendre les noves variables que incideixen en la creació i aparició de la VFP per poder adaptar la resposta institucional. L’augment del malestar psicològic durant el confinament, la transformació dels processos d’aprenentatge i de socialització i l’hiperconsum de les TIC són els eixos centrals que s’han d’incloure en les investigacions tradicionals. El canvi en la concepció de les possibilitats, beneficis i èxits de la reeducació de la infància i adolescència, treballat des d’una perspectiva ecològica, sembla ser la línia d’actuació que pot evitar el contacte amb les mesures de caire privatiu, però això implica una millora de l’actuació en matèria de prevenció i conscienciació social treballant des dels joves mateixos i per als joves. Per aquests motius, la creació d’un protocol d’activació per detectar i diagnosticar la problemàtica, concretat en la creació d’una xarxa institucional, permetrà treballar des de totes les esferes vitals els factors de risc característics, amb la finalitat d’intervenir al més aviat possible i fer front a la cronificació de la delinqüència juvenil des d’una perspectiva d’equitat intergeneracional. ; [spa] La creación de un protocolo de activación en materia de violencia filioparental en Menorca es un hecho necesario debido al aumento de casos, sobre todo después del confinamiento producido por la COVID-19. Por consiguiente, esta problemática ha cambiado y deben atenderse las nuevas variables que inciden en la creación y aparición de la VFP para poder adaptar la respuesta institucional. El aumento del malestar psicológico durante el confinamiento, la transformación de los procesos de aprendizaje y de socialización y el hiperconsumo de las TIC son los ejes centrales que deben incluirse en las investigaciones tradicionales. El cambio en la concepción de las posibilidades, beneficios y logros de la reeducación de la infancia y adolescencia, trabajado desde una perspectiva ecológica, parece ser la línea de actuación que puede evitar el contacto con las medidas de carácter privativo, pero esto implica una mejora de la actuación en materia de prevención y concienciación social trabajando desde y por los propios jóvenes. Por estos motivos, la creación de un protocolo de activación para detectar y diagnosticar dicho problema, concretado en la creación de una red institucional, permitirá trabajar desde todas las esferas vitales los factores de riesgo característicos de esta problemática, con la finalidad de intervenir lo antes posible y hacer frente a la cronificación de la delincuencia juvenil desde una perspectiva de equidad intergeneracional.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp 99-120
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess