Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Evolució dels serveis locals de joventut a Mallorca (2018-2022)
Autor/es Benitez Gil, Rosalia ; Segura Castellfort, Àlex
Matèries en català: Joventut -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) .
Matèries en anglès: Youth -- Spain -- Balearic Islands -- .
Resum-abstract:  [cat] Mitjançant el Decret 26/2018, de 3 d’agost, s’aprova el traspàs al Consell de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut i lleure, i s’inicia una etapa de canvi en les polítiques locals i insulars de joventut. Per aquest motiu, el Servei de Joventut del Consell de Mallorca va elaborar un estudi per conèixer la realitat dels recursos disponibles en l’àmbit local, dels serveis de dinamització i d’informació actius i de la implantació d’aquests al territori. A més de tenir una fotografia de la situació dels recursos de joventut, la informació recollida va permetre identificar quines eren les principals línies que s’havien de reforçar i dissenyar les eines necessàries per reconduir les iniciatives locals cap a nous objectius i dinàmiques, com la convocatòria anual dirigida a ajuntaments. ; [spa] Con el Decreto 26/2018, de 3 de agosto, se aprueba el traspaso al Consell de Mallorca de las funciones y servicios inherentes a las competencias propias de esta institución insular que ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de juventud y ocio y se inicia una etapa de cambio en las políticas locales e insulares de juventud. Por este motivo, el Servicio de Juventud del Consell de Mallorca elaboró un estudio para conocer la realidad de los recursos disponibles en el ámbito local, de los servicios de dinamización e información activos y de la implantación de estos en el territorio. Además de tener una fotografía de la situación de los recursos de juventud, la información recogida permitió identificar cuáles eran las principales líneas que se debían reforzar y diseñar las herramientas necesarias para reconducir las iniciativas locales hacia nuevos objetivos y dinámicas, como la convocatoria anual dirigida a ayuntamientos.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp 83-98
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess