Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Joves, salut i prevenció: algunes reflexions en temps de la Covid-19
Autor/es Pascual Barrio, Belén ; Orte Socias, Carmen ; Oliver Torelló, Josep Lluís ; Pozo Gordaliza, Rosario
Matèries en català: Pandèmia de COVID-19, 2020- ; Salut mental dels joves ; Joventut.
Matèries en castellà: COVID-19 ; Jóvenes ; Salud mental.
Matèries en anglès: COVID-19 Pandemic, 2020- ; Youth ; Mental health of youth.
Resum-abstract:  [cat] El principal impacte de la Covid-19 sobre la salut mental dels joves ha estat l’estrès, l’ansietat, l’apatia, la preocupació pel futur o la incertesa per la feina. De fet, el discurs dels joves amb relació a aquest impacte se centra en l’àmbit laboral: preocupació per la inestabilitat del mercat laboral, pessimisme i incertesa sobre el futur que els espera. Aquesta percepció es correspon amb uns indicadors d’ocupació i atur que situen els joves en situació de vulnerabilitat. L’agreujament de les problemàtiques de salut mental que ja existien abans de la pandèmia fa imprescindible reforçar els recursos d’atenció i tractament, així com els recursos preventius. Els contextos relacionals, familiars, escolars i comunitaris es converteixen en àmbits prioritaris per a la prevenció, incorporant una perspectiva de gènere i atorgant un rol actiu al jovent. Des d’un enfocament integral i inclusiu, es recomana la promoció d’entorns i conductes saludables que permetin prevenir el rebuig, l’estigma, la marginació, la discriminació o la segregació. En aquest sentit, són precises accions formatives i de dinamització orientades a l’aprenentatge d’habilitats socials, a la millora de les relacions interpersonals i a la promoció de la participació activa dins la comunitat ; [spa] El principal impacto de la cóvid-19 sobre la salud mental de los jóvenes ha sido el estrés, la ansiedad, la apatía, la preocupación por el futuro o la incertidumbre por el trabajo. De hecho, el discurso de los jóvenes en relación a este impacto se centra en el ámbito laboral: preocupación por la inestabilidad del mercado laboral, pesimismo e incertidumbre sobre el futuro que les espera. Esta percepción se corresponde con unos indicadores de empleo y paro que sitúan a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. El agravamiento de las problemáticas de salud mental que ya existían antes de la pandemia hace imprescindible reforzar los recursos de atención y tratamiento, así como los recursos preventivos. Los contextos relacionales, familiares, escolares y comunitarios se convierten en ámbitos prioritarios para la prevención, incorporando una perspectiva de género y otorgando un rol activo a la juventud. Desde un enfoque integral e inclusivo, se recomienda la promoción de entornos y conductas saludables que permitan prevenir el rechazo, estigma, marginación, discriminación o segregación. En este sentido, son precisas acciones formativas y de dinamización orientadas al aprendizaje de habilidades sociales, a la mejora de las relaciones interpersonales y a la promoción de la participación activa en la comunidad.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp. 317-334
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess