Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’emancipació a les Illes Balears. Informe del segon semestre de 2020 de l’Observatori de l’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya
Autor/es Consell de la Joventut d’Espanya ; Consell de la Joventut de les Illes Balears ; López Oller, Joffre ; Flamarique Esparza, María ; Barrera Meneses, Elisa
Matèries en català: Ciències socials ; Joves -- Emancipació -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Empleo -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Social Sciences ; Youth -- Emancipation -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] Les Illes Balears és una de les comunitats autònomes en què el mercat de l’habitatge resulta més inaccessible per a la població jove. En el segon semestre de 2020, les Illes Balears ocupaven el primer lloc entre totes les comunitats autònomes en el cost més elevat d’accés de compra d’un habitatge lliure per a una persona assalariada d’entre 16 i 29 anys i el segon en el cas del lloguer, després de Catalunya. El pagament de l’habitatge era inviable per a una persona jove en solitari, ja que requeria destinar el 93,8 % del salari mensual a pagar la quota hipotecària i el 111,2 % en el cas d’una renda de lloguer. En la primera meitat de 2020, la irrupció de la covid-19 va impactar en l’ocupació juvenil, col·lectiu molt vinculat al sector turístic i la taxa d’atur d’aquest grup es va disparar. En el segon semestre del mateix any, s’albirava una certa reactivació de l’ocupació, amb una taxa d’activitat que passava del 49,5 % al 54,1 % entre el primer i el segon semestre de 2020. A final d’any, la proporció de joves que treballava s’elevava fins al 37,0 %. Entre les persones joves empleades, els homes obtenien una taxa d’ocupació més elevada que les dones, amb un 40,5 % i un 33,5 %, respectivament. Malgrat aquesta conjuntura tan difícil, la taxa d’emancipació residencial es va mantenir en valors similars al llarg de l’any i es va registrar un 17,6 % de joves que vivien en una llar independent de la d’origen en el darrer trimestre de 2020. EL present article recull íntegrament l’Informe del segon semestre de 2020 que l’Observatori de l’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya du a terme semestralment i que ofereix dades de les Balears gràcies a la col·laboració amb el Consell de la Joventut de les Illes Balears. ; [spa] Las Illes Balears es una de las comunidades autónomas en las que el mercado de la vivienda resulta más inaccesible para la población joven. En el segundo semestre de 2020, las Baleares ocupaban el primer puesto, entre todas las comunidades autónomas, con el mayor coste de acceso de compra de una vivienda libre para una persona asalariada de entre 16 y 29 años y el segundo en el caso del alquiler, después de Cataluña. El pago de la vivienda era inviable para una persona joven en solitario, puesto que requería destinar el 93,8% del salario mensual a pagar la cuota hipotecaria y el 111,2% en el caso de una renta de alquiler. En la primera mitad de 2020, la irrupción de la Covid-19 impactó en el empleo juvenil, colectivo muy vinculado al sector turístico y la tasa de paro de este grupo se disparó. En el segundo semestre del mismo año, se vislumbraba una cierta reactivación del empleo, con una tasa de actividad que pasaba del 49,5 % al 54,1 % entre el primer y el segundo semestre de 2020. A final de año, la proporción de jóvenes que trabajaba se elevaba hasta el 37,0 %. Entre las personas jóvenes empleadas, los hombres obtenían una mayor tasa de empleo que las mujeres, con un 40,5 % y un 33,5 %, respectivamente. Pese a tan difícil coyuntura, la tasa de emancipación residencial se mantuvo en valores similares a lo largo del año y se registró un 17,6 % de jóvenes que vivían en un hogar independiente del de origen en el último trimestre de 2020. El presente artículo recoge íntegramente el Informe del segundo semestre de 2020 que el Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España lleva a cabo semestralmente y que ofrece datos de Baleares gracias a la colaboración con el Consejo de la Juventud de las Illes Balears.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp 27-68
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess