Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estudi sobre el risc de suïcidi en joventut LGTBI a Mallorca
Autor/es Casado de Stariszky, Tatiana ; Nadal Amengual, Isabel
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Suïcidi.
Matèries en castellà: Adolescentes -- Psicologia.
Matèries en anglès: Adolescent psychology ; Suicide.
Resum-abstract:  [cat] Una de les conseqüències més greus de la LGTBI-fòbia és el suïcidi. Aquest tipus de discriminació es dona molt sovint als centres educatius, però també a espais d’oci i als barris, espais fonamentals per al desenvolupament personal i social que esdevenen, així, insegurs per a la joventut LGTBI. La detecció precoç de situacions LGTBI-fòbiques és clau per combatre el suïcidi de joves LGTBI i encaminar-se cap a la erradicació de la LGTBI-fòbia. Es presenten els resultats principals de la recerca que ha duit a terme l’entitat Ben Amics l’any 2019 sobre el risc de suïcidi en joves LGTBI de Mallorca. L’estudi combina la metodologia quantitativa i la qualitativa: a través d’una enquesta en línia en la primera fase (amb 94 participants), i mitjançant una entrevista semiestructurada en la segona fase (amb 8 participants). Com a resultats principals, el 67,0 % ha sofert LGTBI-fòbia (88,9 % de manera presencial), tot i que en les entrevistes es detectà una minimització de la discriminació soferta. Existeix correlació entre tenir pensaments negatius i haver patit LGTBI-fòbia. De fet, la majoria de la mostra (61,7 %) ha pensat suïcidar-se, i un 22,3 % d’aquestes persones ho va intentar. Segons les persones entrevistades, per millorar l’atenció cal incrementar la formació sobre les realitats de la gent LGTBI entre els col· lectius professionals i augmentar les activitats de sensibilització en els centres educatius. Investigació finançada per la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d’Afers Sociuals i Esports, en el marc de la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici 2019. ; [spa] Una de las consecuencias más graves de la LGTBIfobia es el suicidio. Este tipo de discriminación se da con frecuencia en centros educativos, así como en espacios de ocio y barrios, espacios fundamentales para el desarrollo personal y social que se convierten, así, en espacios inseguros para la juventud LGTBI. La detección precoz de situaciones LGTBIfóbicas es clave para combatir el suicidio de jóvenes LGTBI y encaminarse hacia la erradicación de la LGTBIfobia. Se presentan los principales resultados de la investigación que ha llevado a cabo la entidad Ben Amics en 2019 sobre el riesgo de suicidio en jóvenes LGTB. El estudio combina la metodología cuantitativa y cualitativa: a través de una encuesta online en la primera fase (con 94 participantes), y mediante una entrevista semi-estructurada en la segunda fase (con 8 participantes). Como principales resultados, el 67,0 % ha sufrido LGTBIfobia (88,9 % de manera presencial), aunque en las entrevistas se detectó una minimización de la discriminación sufrida. Existe correlación entre tener pensamientos negativos y haber sufrido LGTBIfobia. De hecho, la mayoría de la muestra (61,7 %) ha pensado en suicidarse, y un 22,3 % de estas personas lo han intentado. Según las personas entrevistadas, mejorar la atención pasa por una mayor formación a los y a las profesionales sobre las realidades del colectivo LGTBI y el aumento de actividades de sensibilización en centros educativos. Investigación financiada por la Dirección General de Infancia, Juventud y Familias de la Consejería de Asuntos Sociuals y Deportes, en el marco de la convocatoria de subvenciones para llevar a cabo proyectos de intervención, investigación y publicaciones de carácter innovador en materia de juventud en el ámbito de las Islas Baleares, correspondientes al ejercicio 2019.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 317-336
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess