Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Joves com a agents actius de prevenció: pilotatge d’un programa basat en l’evidència
Autor/es Orte Socias, Carmen ; Valero de Vicente, María ; Nevot Caldentey, Lluc
Matèries en català: Adolescents ; Pedagogia.
Matèries en castellà: Adolescentes ; Pedagogia.
Matèries en anglès: Teenagers ; Education -- Study and teaching.
Resum-abstract:  [cat] En aquest article es presenta el disseny d’un projecte pilot que pren el jovent com a agents principals de prevenció, part de les línies de treball i recerca internacionals i prometedores del Desenvolupament Juvenil Positiu (conegut originàriament com a Positive Youth Development). El projecte disposà de dues fases; una primera formativa i una segona orientada a la implementació. L’objectiu final d’aquest estudi fou analitzar l’eficàcia d’un protocol formatiu dirigit a joves estudiants d’educació social. Per a dita finalitat, es va aplicar un qüestionari d’avaluació previ i posterior a la formació, per tal d’analitzar el grau d’adquisició de competències i d’habilitats incloses en el currículum formatiu. Es disposà d’una mostra formada, d’una banda, per dos grups d’intervenció: un grup de modalitat presencial (n=38) i un l’altre d’ensenyament en línia (n=37), i d’una altra, per un grup control (n=46). En l’actualitat, el pilotatge es troba en la fase d’anàlisi de resultats aplicant una metodologia mixta (qualitativa i quantitativa). S’espera validar l’eina com a instrument formatiu de joves per a millorar l’eficàcia de les intervencions preventives basades en l’evidència. A partir del procés ja desenvolupat i dels resultats incipients de què es disposen, es proposen millores en la intervenció i es plantegen línies i hipòtesis de recerca ; [spa] En este artículo se presenta el diseño de un proyecto piloto que tiene en cuenta a los jóvenes como agentes principales de prevención parte de las líneas de trabajo e investigación internacionales y prometedoras del Desarrollo Juvenil Positivo (conocido originariamente como Positive Youth Development). El proyecto se realizó en dos fases; una primera formativa, la segunda, orientada a la implementación. El objetivo final de este estudio fue analizar la eficacia de un protocolo formativo dirigido a jóvenes estudiantes de educación social. Para dicha finalidad, se aplicó un cuestionario de evaluación previo y posterior a la formación para analizar el grado de adquisición de competencias y habilidades incluidas en el currículo formativo. Se dispuso de una muestra formada, por una parte, por dos grupos de intervención; un grupo de modalidad presencial (n=38) y otro, de enseñanza en línea (n=37), y por otro por un grupo control (n=46). En la actualidad, el pilotaje se encuentra en la fase de análisis de resultados aplicando una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa). Se espera validar la herramienta como instrumento formativo de jóvenes para mejorar de eficacia de las intervenciones preventivas basadas en la evidencia. En base al proceso ya desarrollado y los resultados incipientes de que se dispone, se proponen mejoras en la intervención y se plantean líneas e hipótesis de investigación.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 273-283
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess