Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Trastorns de la conducta alimentària, adolescents i tecnologies: un estudi exploratori
Autor/es Sánchez-Prieto, Lidia ; Valero de Vicente, Maria
Matèries en català: Adolescents ; Trastorns de la conducta alimentària.
Matèries en castellà: Jóvenes ; Conducta alimentaria.
Matèries en anglès: Teenagers ; Eating disorders.
Resum-abstract:  [cat] Els trastorns de la conducta alimentària tendeixen a passar inadvertits a causa de la tendència a normalitzar les dietes i l’exercici intens, no obstant això, la prevalença dels trastorns és elevada. Especialment, la invisibilització del trastorn, comú entre els adolescents, posa de manifest la necessitat de fer estudis de la realitat i les variables associades. L’objectiu d’aquest estudi és fer una anàlisi exploratòria d’una mostra de 251 adolescents (122 homes i 129 dones). Per a això, s’ha utilitzat un qüestionari d’informació descriptiva sobre diferents variables relacionades amb la dieta, el pes, la pràctica d’exercici, l’ús de noves tecnologies, etc., i dos qüestionaris validats sobre actituds envers el menjar i la forma corporal. L’estudi evidencia que fins a un 17.9 % de la mostra presenta simptomatologia compatible amb un TCA. I la insatisfacció amb la imatge corporal actua com un factor predisposant, precipitant i de manteniment d’aquest tipus de patologia, que experimenta un 17.9 % dels joves de la mostra. A més, es manifesta la tendència a fer exercici intens i dietes restrictives de manera freqüent. Les creences sobre la necessitat de mantenir els cànons de bellesa (primesa) es transmeten i reforcen associades a l’ús freqüent de noves tecnologies i webs especialitzats i es converteixen en un factor de risc. A nivell exploratori s’emfatitza la prevalença elevada de TCA en una mostra d’adolescents i els factors de risc associats. ; [spa] Los trastornos de la conducta alimentaria tienden a pasar inadvertidos a causa de la tendencia a normalizar las dietas y el ejercicio intenso, sin embargo, la prevalencia de los trastornos es elevada. Especialmente, la invisibilización del trastorno, común entre los adolescentes, pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios de la realidad y las variables asociadas. El objetivo de este estudio es realizar un análisis exploratorio de una muestra de 251 adolescentes (122 hombres y 129 mujeres). Para ello se ha utilizado un cuestionario de información descriptiva sobre diferentes variables relacionadas con la dieta, el peso, la práctica de ejercicio, el uso de nuevas tecnologías, etc., y dos cuestionarios validados sobre actitudes hacia la comida y la forma corporal. El estudio evidencia que hasta un 17.9 % de la muestra presenta sintomatología compatible con un TCA. De igual manera, la insatisfacción con la imagen corporal actúa como un factor predisponente, precipitante y de mantenimiento de esta tipología de patología, experimentándola un 17.9 % de los jóvenes de la muestra. Además, se manifiesta la tendencia a realizar ejercicio intenso y dietas restrictiva de manera frecuente. Las creencias sobre la necesidad de mantener los cánones de belleza (delgadez) se transmiten y refuerzan asociados al frecuente uso de nuevas tecnologías y páginas especializadas, convirtiéndolo en un factor de riesgo. A nivel exploratorio, se enfatiza la elevada prevalencia de TCA en una muestra adolescentes y los factores de riesgo asociados.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 257-271
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess