Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els fluxos migratoris entre les Illes Balears i l’estranger. Anàlisi quantitatiu de la sortida de la població entre 15 i 39 anys
Autor/es Vila Gómez, Juan Francisco
Matèries en català: Adolescents ; Emigració i immigració.
Matèries en castellà: Adolescentes ; Emigración e inmigración.
Matèries en anglès: Teenagers ; Emigration and immigration.
Resum-abstract:  [cat] Si els darrers anys del segle XX i del principi del segle XXI es caracteritzen, pel que fa al flux migracional de Balears en particular i d’Espanya en general, per un fort moviment migratori procedent d’altres països, el període comprès entre els anys 2008 i 2016, anys de crisi econòmica i de deterioració del mercat laboral, va viure un procés de sortida de persones nacionals i estrangeres cap a fora d’Espanya. Especialment important, sobretot per la rapidesa i increment en el temps, va ser la sortida de residents espanyols fins al punt que va haver-hi comentaristes i polítics que parlaven d’expulsió. En aquest treball analitzem de manera quantitativa les dades de l’emigració entre els anys 2008-2019 posant l’accent en la sortida a l’estranger de les persones compreses en el grup d’edat entre 15 i 39 anys. També parlem de les denominades polítiques de retorn del talent i apuntem alguna pregunta per reflexionar- hi com a societat: podem parlar de retorn del talent quan aquest talent no estava prou aprofitat a Espanya? Fins a quin punt la sortida de les persones joves amb major formació és conseqüència de la crisi i si a això no caldrà afegir-hi una visió del món com a aldea global? ; [spa] Si los últimos años del siglo XX y del principio del siglo XXI se caracterizan, por lo que se refiere al flujo migracional de Baleares en particular y de España en general por un fuerte movimiento migratorio procedente de otros países, el período comprendido entre los años 2008 y 2016, años de crisis económica y de deterioro del mercado laboral vivió un proceso de salida de personas nacionales y extranjeras hacia fuera de España. Especialmente importante, sobre todo por la rapidez e incremento en el tiempo, fue la salida de residentes españoles llegando a señalar comentaristas y políticos que se estaba produciendo una expulsión de las personas jóvenes. En este trabajo analizamos de manera cuantitativa los datos de la emigración entre los años 2008-2019 haciendo hincapié en la salida al extranjero de las personas comprendidas en el grupo de edad entre 15 y 39 años. También hablamos de las denominadas políticas de retorno del talento y apuntamos alguna pregunta para reflexionar como sociedad: ¿podemos hablar de retorno del talento cuando este talento no estaba lo suficientemente aprovechado en España? ¿Hasta qué punto la salida de las personas jóvenes con mayor formación es consecuencia de la crisis y si a ello no habrá que añadir una visión del mundo como aldea global?
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 233-256
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess