Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’adultocentrisme com a forma de discriminació de les joventuts
Autor/es Moranta Palmer, Mariona
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia.
Matèries en castellà: Adolescentes -- Psicologia.
Matèries en anglès: Adolescent psychology.
Resum-abstract:  [cat] Les joventuts són un dels col·lectius més discriminats socialment. La concepció de les joventuts i el tractament que es fa d’aquestes demana un canvi social imminent, que ha de partir de la necessitat de tenir present l’existència de l’adultocentrisme com a forma de discriminació d’infants i joves per poder combatre- la. A partir del sentiment alliberador que provoca conèixer aquesta forma de discriminació, el present treball pretén apropar el concepte d’adultocentrisme al món de les joventuts, així com al món de les professionals de les joventuts. Des del món de les joventuts és important conèixer l’adultocentrisme perquè afecta de manera directa i indirecta el benestar i les trajectòries personals. En el cas de les professionals de les joventuts, conèixer aquesta forma de discriminació és essencial ja que la percepció que se’n té serà el punt de partida de les relacions, pensaments, comportaments, accions i intervencions ; [spa] Las juventudes son uno de los colectivos más discriminados socialmente. La concepción de las juventudes y el tratamiento que se hace sobre ellas demanda un inminente cambio social que ha de partir desde la necesidad de tener presente la existencia del adultocentrismo como forma de discriminación de niñas, niños y jóvenes para poder combatirla. A partir del sentimiento liberador que provoca conocer esta forma de discriminación, el presente trabajo pretende acercar el concepto de adultocentrismo al mundo de las juventudes, así como al mundo de las profesionales de las juventudes. Desde el mundo de las juventudes es importante conocer el adultocentrismo porque afecta de manera directa e indirecta al bienestar y a las trayectorias personales. En el caso de las profesionales de las juventudes, conocer esta forma de discriminación es esencial debido a que la percepción que se tenga de éstas será el punto de partida de las relaciones, pensamientos, comportamientos, acciones e intervenciones
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 213-231
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess