Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Cap a una vida adulta: primeres experiències a l’entorn laboral
Autor/es Miralles Bauzá, Catalina ; Sampol Gazá, Aurora
Matèries en català: Joves ; Educació especial.
Matèries en castellà: Jóvenes ; Educación especial.
Matèries en anglès: Youth ; Special education.
Resum-abstract:  [cat] És freqüent que les persones joves amb discapacitat intel·lectual visquin el procés d’escolarització i de transició a la vida adulta en un entorn més protector i que certes fites pròpies de l’etapa vital tenguin lloc de manera tardana com passa, per exemple, en el cas de la sortida del centre educatiu i dels primers contactes amb l’entorn laboral. Dins el cicle de transició a la vida adulta es preveu que l’alumnat de centres d’educació especial que l’estiguin cursant puguin realitzar pràctiques en empreses per millorar la seva autonomia, integració social i competències prelaborals. Amb l’objectiu de poder fer costat, promoure i facilitar que es tregui el màxim profit a aquesta experiència de pràctiques, l’equip de la Fundación Mallorca Integra posà en marxa el curs passat el Servei de Suport a la Transició a la Vida Adulta, que avui treballa amb dos centres d’educació especial i que ja ha atès una vintena d’alumnes. En aquest article s’analitzen l’experiència d’aquest servei i els seus objectius, s’hi exposa la metodologia de treball i s’hi posen en comú les principals observacions i resultats obtinguts des de l’inici, tenint en compte l’impacte que les mesures de control i prevenció de la covid-19 han tengut en el projecte. ; [spa] Es frecuente que las personas jóvenes con discapacidad intelectual vivan su proceso de escolarización y de transición a la vida adulta en un entorno más protector y que ciertos hitos propios de su etapa vital tengan lugar de manera tardía como sucede, por ejemplo, en el caso de la salida del centro educativo y de los primeros contactos con el entorno laboral. Dentro del ciclo de transición a la vida adulta se contempla que el alumnado de centros de educación especial que lo esté cursando pueda hacer prácticas en empresas para mejorar su autonomía, integración social y competencias pre-laborales. Con el objetivo de poder apoyar, promover y facilitar que se saque el máximo provecho a esta experiencia de prácticas, el equipo de la Fundación Mallorca Integra puso en marcha el curso pasado el Servicio de Apoyo a la Transición a la Vida Adulta, desde el que se trabaja actualmente con dos centros de educación especial y que ya ha atendido a una veintena de alumnos y alumnas. En el presente artículo se analizará la experiencia de este servicio, profundizando en sus objetivos, exponiendo su metodología y haciendo una puesta en común de las principales observaciones y los resultados obtenidos desde su puesta en marcha, incluyendo el impacto que las medidas de control y prevención frente la covid-19 han tenido en el proyecto.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 135-156
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess