Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Joves Balears en xifres 2020
Autor/es Mas Liñares, Assumpta
Matèries en català: Joventut -- Política governamental ; Política pública -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Políticas públicas -- Baleares ; Jóvenes.
Matèries en anglès: Youth -- Political planning ; Government policy -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] Obtenir una visió general de l’estat de la realitat de les persones joves que viuen a les Illes Balears comporta la revisió de múltiples dades que es troben a fonts estadístiques oficials disperses. Aquest capítol ofereix una anàlisi descriptiva breu de la realitat de les joventuts a les Balears, amb un recorregut per indicadors sociodemogràfics, educatius, d’emancipació, de salut, relacionats amb experiències i identitat juvenil i de cohesió social. Val a dir que, tot i que l’article recull els principals indicadors relacionats amb la joventut referits a l’any 2019, la redacció el 2020 s’orienta a fer que el retrat permeti valorar més endavant l’efecte que la pandèmia de la covid- 19 tindrà en les seves condicions de vida i en els reptes a què s’enfronten, sempre amb l’objectiu de facilitar les decisions que es prenen en l’àmbit de les polítiques que els afecten i que han de permetre millorar-ne la qualitat de vida. ; [spa] Obtener una visión general del estado de la realidad de las personas jóvenes que viven en las Illes Balears conlleva la revisión de múltiples datos que se encuentran en fuentes estadísticas oficiales dispersas. Este capítulo ofrece un breve análisis descriptivo de la realidad de las juventudes en Baleares, haciendo un recorrido por indicadores sociodemográficos, educativos, de emancipación, de salud, relacionados con experiencias e identidad juvenil y cohesión social. Cabe decir que, aunque el artículo recoge los principales indicadores relacionados con la juventud referidos al año 2019, su redacción en 2020 se orienta a que el retrato permita valorar más adelante el efecto que la pandemia de Covid 19 tendrá en sus condiciones de vida y en los retos a los que se enfrentan, siempre con el objetivo de facilitar las decisiones que se toman en el ámbito de las políticas que les afectan y que deben permitir mejorar la calidad de vida.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 25-54
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess