Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     18. La joventut i les percepcions de les violències de gènere 2.0
Autor/es Ferreiro Basurto, Virgínia
Matèries en català: Violència juvenil -- Illes Balears -- Revistes ; Violència en els homes ; Joventut -- Revistes ; Adolescents ; Internet i joves -- Illes Balears ; Xarxes socials -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Internet y jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Adolescentes ; Violencia de género ; Redes sociales.
Matèries en anglès: Violence in adolescence -- Spain -- Balearic Islands ; Violence in men ; Internet and youth -- Spain --Balearic Islands ; Social networks -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] La violència de gènere és un fenomen que ha transitat des de la cultura fora de línia a la cultura en línia, i ha vist com les tecnologies de la informació i la comunicació han generat noves formes de perpetuar conductes de control i violència en els entorns virtuals. Uns fets que si no són percebuts com a violents seran difícils d’identificar com a manifestacions de manipulació, coacció o control, principalment entre les noves generacions ja natives digitals, que han crescut amb aquests avenços i comencen a definir identitats i conductes, així com experimentar les seves primeres relacions de parella, basades en una cultura en línia que els exposa en major mesura a poder cometre, rebre i observar aquestes violències de gènere 2.0. A partir d’aquí, s’analitza el grau de percepció que te l’alumnat que cursa 3r i 4t d’Ensenyament Secundari Obligatori a centres públics de Mallorca respecte a una sèrie de conductes que es donen als espais virtuals, i que corresponen a dimensions i patrons definits per un sistema patriarcal i androcèntric, que normativitza la manera d’entendre i viure la feminitat de les dones, les orientacions sexuals de les persones, la manera de viure una relació de parella, o els cànons de bellesa i la cossificació de les dones com a conductes acceptables socialment. ; [spa] La violencia de género es un fenómeno que ha transitado desde la cultura offline a la cultura online, y ha visto como las Tecnologías de la Información y la Comunicación han generado nuevas formes de perpetuar conductas de control y violencia en los entornos virtuales. Unos hechos que si no son percibidos como violentos serán difíciles de poder identificarlos como manifestaciones de manipulación, coacción o control, principalmente entre las nuevas generaciones ya nativas digitales, quienes han crecido con estos avances y empiezan a definir identidades y conductas, así como experimentar sus primeras relaciones de pareja, basadas en una cultura online que los expone en mayor medida a poder cometer, recibir y observar estas violencias de género 2.0. A partir de aquí, se analiza el grado de percepción que tiene el alumnado que cursa 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria en centros públicos de Mallorca respecto a una serie de conductas que se dan en los espacios virtuales, y que corresponden a dimensiones y patrones definidos por un sistema patriarcal y androcéntrica, que normativiza la manera de entender y vivir la feminidad de las mujeres, las orientaciones sexuales de las personas, la manera de mantener una relación de pareja, o los cánones de belleza y la cosificación de lea mujeres como conductas aceptadas socialmente.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 355-368
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess