Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     17. Valoració del Pla Anual de Política d’Ocupació 2018 (PAPE) i les accions desplegades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears en el marc d’accions destinades al públic juvenil
Autor/es Menéndez Benet, Emilio
Matèries en català: Joventut ; Política pública -- Illes Balears ; Joves--Treball -- Illes Balears ; Orientació professional -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Orientación profesional -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Políticas públicas -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Jóvenes -- Trabajo -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Youth ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Employment -- Spain -- Balearic Islands ; Vocational guidance -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] Al llarg dels darrers anys, el desplegament de mesures operatives en el marc dels programes, accions operatives i plans de suport específics, destinats tant a l’orientació laboral com a la incentivació de la formació, com a eina indispensable per a la inserció laboral pròpiament dita de diferents grups i col•lectius específics, ha acaparat gran part dels propòsits instrumentals de les institucions, tant estatals com regionals. El desplegament de mesures recollides en el Pla Anual de Política d’Ocupació (PAPE), moltes d’aquestes associades a mesures desplegades en el marc del programa operacional del Fons Social Europeu, Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i Fons de Cohesió, han permès el reforç d’accions i de mesures de caràcter específic, tant a escala estatal com en el radi d’acció del Govern dels Illes Balears, SOIB i altres institucions insulars partícips. D’aquesta manera, tal com es recalca, aquestes accions destinades a mesures específiques d’activació i de reactivació formativa i laboral, orientades cap a un públic determinat (en aquest cas, referides en concret a joves menors de 30 anys), també responen, d’altra banda, a les adequacions, a la modernització i a la transposició de les institucions públiques, pel que fa a la demanda social i les seves necessitats, a partir de les accions desplegades. El propòsit del següent treball serà, per tant, ressenyar la tipologia d’accions implementades i eles persones destinatàries, així com el grau de finalitat i el propòsit a aconseguir, per al cas de les mesures implementades en la comunitat autònoma de les Illes Balears, mostrant i orientant el focus d’anàlisi a l’interès suscitat al voltant del desenvolupament i la cabuda de les polítiques i accions referides al públic juvenil ; [spa] A lo largo de los últimos años, el despliegue de medidas operativas en el marco de los programas, acciones operativas y planes de apoyo específicos; destinados tanto a la orientación laboral, como a la incentivación de la formación como herramienta indispensable para la inserción laboral propiamente dicha de diferentes grupos y colectivos específicos; han acaparado gran parte de los propósitos instrumentales de las instituciones, tanto estatales como regionales. El despliegue de medidas recogidas en el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), muchas de ellas, asociadas a medidas desplegadas en el marco del programa operacional del Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo de Cohesión, han permitido el refuerzo de acciones y medidas de carácter específico, tanto a escala estatal, como en el radio de acción del Govern de les Illes Balears, SOIB y otras instituciones insulares partícipes. De esta manera, dichas acciones destinadas tal y como se recalca, a medidas específicas de activación y reactivación formativa y laboral, orientadas hacia una serie de público determinado (en este caso, referidas en concreto, a jóvenes menores de 30 años), también responden por otra parte, a las adecuaciones, a la modernización y a la trasposición de las instituciones públicas con respecto a la demanda social y sus necesidades, a partir de las acciones desplegadas. El propósito del siguiente trabajo, será por tanto reseñar la tipología de acciones implementadas y sus destinatarios, así como el grado de finalidad y propósito a conseguir para el caso de las medidas implementandas en la comunidad autónoma de las Islas Baleares, mostrando y orientando el foco de análisis al interés suscitado en torno al desarrollo y cabida de las políticas y acciones referidas al público juvenil.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 335-354
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess