Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     2. Àmbit competencial en matèria de joventut a les Illes Balears
Autor/es Ferrà Terrassa, Joan ; Segura Castelltort, Alejandro
Matèries en català: Planificació social -- Illes Balears ; Joves -- Illes Balears -- Revistes ; Joventut ; Política pública -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Políticas públicas -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Adolescentes -- Baleares (Comunidad Autónoma) .
Matèries en anglès: Social plannig -- Spain -- Balearic Islands ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands ; Teenagers -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Resum-abstract:  [cat] Les administracions públiques de les Illes Balears tenen un repte de cara a les polítiques de joventut que es fonamenta en la coordinació dins les institucions i entre elles, sempre partint de l’anàlisi que aquestes polítiques van molt més enllà de les relacionades amb el lleure i l’associacionisme juvenil i que afecten polítiques tant transcendents com les econòmiques, les laborals, d’habitatge, de cultura, de medi ambient, de salut, etc., convertint-se en cabdals per a la societat en general. El Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments han anat definint el seu àmbit d’actuació ja sigui per necessitat o en compliment de la legislació vigent, una legislació que ha atorgat força als consells insulars des del 2006, no sense mancances i necessitats sense cobrir. L’aprovació recent de transferència de competències del Govern cap al Consell de Mallorca ens porta a una redefinició necessària dels àmbits de treball de cada institució i a entendre l’amplitud i l’abast d’aquestes polítiques transversals. ; [spa] Las administraciones públicas de las Islas Baleares tienen un reto de cara a las políticas de juventud que se basa en la coordinación dentro de las instituciones y entre ellas, siempre partiendo del análisis que estas políticas van mucho más allá de las relacionadas con el ocio y el asociacionismo juvenil y que afectan políticas tan trascendentes como las económicas, las laborales, de vivienda, de cultura, de medio ambiente, de salud, etc., convirtiéndose en trascendentes para la sociedad en general. El Govern de les Illes Balears, los consells insulars y los ayuntamientos han ido definiendo su ámbito de actuación ya sea por necesidad o en cumplimiento de la legislación vigente, una legislación que ha otorgado fuerza a los consells insulars desde el 2006, no sin carencias y necesidades sin cubrir. La reciente aprobación de transferencia de competencias del Govern hacia el Consell de Mallorca nos lleva a una redefinición necesaria de los ámbitos de trabajo de cada institución y a entender la amplitud y el alcance de estas políticas transversales.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 47-58
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess