Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Joves i benestar: situació i satisfacció personal, acadèmica i laboral
Autor/es Pascual Barrio, Belén ; Amer Fernández, Joan ; Quesada Serra, Victòria
Matèries en català: Joves ; Joves--Treball -- Illes Balears ; Adolescents -- Psicologia ; Joves i benestar.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Jóvenes -- Trabajo -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Youth -- Employment -- Spain -- Balearic Islands ; Adolescent psychology ; Youth and well-being.
Resum-abstract:  [cat] Al capítol s’analitza la situació i satisfacció personal del jovent de les Balears, en relació amb quatre àmbits de la seva vida quotidiana: situació residencial, relacions afectivosexuals, estudis i treball. El jovent enquestat està relativament satisfet en les diferents àrees de la seva vida. Els aspectes en què es troben més satisfets són la salut, la família, la capacitat de prendre les pròpies decisions, les amistats i la llibertat de la qual disposen en la seva vida quotidiana. Els aspectes amb què mostren una menor satisfacció són la situació econòmica i la feina, seguit dels estudis i del temps lliure de què disposen. Així i tot, gairebé la totalitat de les persones entrevistades considera que els estudis els satisfan personalment; també, encara que en menor mesura, mostren acord amb el fet que les persones amb majors nivells d’estudis tenen millors oportunitats d’aconseguir bones feines. En el cas del jovent que ja no està estudiant, les causes principals que els varen dur a deixar els estudis varen ser temes laborals o de necessitat econòmica. De fet, l’accés a la feina és ràpid des del punt de vista temporal i relativament freqüent en l’època d’estudiant. ; [spa] En el capítulo se analiza la situación y satisfacción personal de los jóvenes de Baleares, en relación a cuatro ámbitos de su vida cotidiana: situación residencial, relaciones afectivo- sexuales, estudios y trabajo. Los jóvenes encuestados están relativamente satisfechos en las diferentes áreas de su vida. Los aspectos en que se encuentran más satisfechos son la salud, la familia, la capacidad de tomar las propias decisiones, los amigos y la libertad de la que disponen en su vida cotidiana. Los aspectos con los que muestran una menor satisfacción son su situación económica y el trabajo, seguido de los estudios y el tiempo libre del que disponen. Sin embargo, casi la totalidad de los entrevistados considera que los estudios les satisfacen personalmente; también, aunque en menor medida, muestran su acuerdo en cuanto a que las personas con mayores niveles de estudios tienen mejores oportunidades de conseguir buenos trabajos. En el caso de las personas jóvenes que ya no se encuentran estudiando las principales causas que los llevaron a dejar los estudios fueron temas laborales o de necesidad económica. De hecho, el acceso al trabajo es rápido desde el punto de vista temporal y relativamente frecuente en la época de estudiante.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 387-406, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 387-406
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess