Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La Consulta Jove, un espai per acompanyar el jovent cap a la salut afectivosexual
Autor/es Vidal Thomas, M. Clara ; Ripoll Amengual, Joana ; Font Oliver, M. Antònia ; Molinas Mut, Katya
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Salut afectivosexual.
Matèries en castellà: Adolescentes -- Psicologia ; Salud.
Matèries en anglès: Adolescent psychology ; Sexual affective health.
Resum-abstract:  [cat] L’adolescència és una etapa de transició cap a l’edat adulta on la majoria dels joves són i se senten sans. Els centres educatius, per l’escolarització obligatòria entre els 12 i 16 anys, són el lloc on passen gran part del temps i es pot prolongar encara uns anys més, si fan batxillerat o cicles formatius. El centre educatiu (CE) és un lloc idoni per promoure i educar per a la salut i el personal professional sanitari dels centres de salut de referència té entre les seves funcions i en la cartera de serveis encomanada aquesta tasca. La Consulta Jove (CJ) és un espai als CE perquè els joves puguin resoldre amb professionals sanitaris els dubtes sobre salut. Es va iniciar el curs 2004-2005 a tres centres educatius i tres centres de salut i ha anat augmentant progressivament. La CJ afavoreix que els CE s’impliquin en el projecte de Centres educatius promotors de la salut (CEPS). Per posar en marxa la Consulta Jove hi ha d’estar d’acord l’equip del centre de salut (CS) i l’equip directiu, claustre, consell escolar i associació de pares i mares del CE. La CJ es fa normalment un dia a la setmana, el jovent hi pot acudir de manera individual o grupal, i es complementa amb sessions, tallers o altres activitats relacionades amb la salut que es consensuen i organitzen des de la comissió de salut, quan aquesta existeix al CE. La Gerència d’Atenció Primària de Mallorca recull l’activitat de la CJ i les activitats associades de promoció i d’educació per a la salut que es duen a terme al CE en el seu sistema d’informació. El nombre de CE i CS implicats ha anat augmentant progressivament. Durant aquests tretze cursos hi ha hagut un total de 1.469 dies de consulta i s’han atès 22.209 joves en 9.257 consultes, la majoria en grup (66,9 %). Els professionals que més freqüentment condueixen la Consulta Jove són les infermeres. Els temes que més consulten els joves estan relacionats amb la salut afectivosexual i consulten més les al·lotes que els al·lots. Les activitats de promoció i educació per a la salut que fan els professionals del CS al CE han anat augmentant progressivament. Des del curs 2014-15 es posa en marxa entre les dues conselleries (de Salut i d’Educació i Universitat) el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut Segons la valoració del personal professional implicat (sanitari i docent), el Programa CJ és útil per millorar l’accessibilitat i l’atenció durant l’adolescència, per resoldre dubtes i per dotar el jovent d’eines per millorar la salut pròpia. Els motius de consulta sobre salut afectivosexual són els més freqüents. El programa CEPS facilita que els CE tenguin una visió de conjunt de les activitats de promoció de la salut i que es puguin treballar amb tota la comunitat educativa. ; [sspa] La adolescencia es una etapa de transición hacia la edad adulta donde la mayoría de los jóvenes son y se sienten sanos. Los centros educativos, por la escolarización obligatoria entre los 12 y 16 años, son el lugar donde pasan gran parte del tiempo y se puede prolongar todavía unos años más, si hacen bachillerato o ciclos formativos. El centro educativo (CE) es un lugar idóneo para realizar actividades de promoción y educación para la salud y los profesionales sanitarios de los centros de salud de referencia tienen entre sus funciones y en su cartera de servicios esta tarea encomendada. La Consulta Joven (CJ) es un espacio en los CE para que los jóvenes puedan resolver, con profesionales sanitarios, sus dudas ante la salud. Se inició el curso 2004-2005 en tres centros educativos y tres centros de salud y ha ido aumentando progresivamente. La Consulta Joven favorece que los CE se impliquen en el proyecto de Centros educativos promotores de la salud (CEPS). Para poner en marcha la Consulta Joven tienen que estar de acuerdo el equipo del centro de salud (CS) y el equipo directivo, claustro, consejo escolar y asociación de padres y madres del CE. La CJ se hace normalmente un día a la semana, los jóvenes pueden acudir de manera individual o grupal, y se complementa con sesiones, talleres u otras actividades relacionadas con la salud que se consensuan y organizan desde la comisión de salud, cuando ésta existe en el CE. La Gerencia de Atención Primaria de Mallorca recoge la actividad de la CJ y las actividades asociadas de promoción y educación para la salud que se llevan a cabo en el CE en su sistema de información. El número de CE y CS implicados ha ido aumentando progresivamente. Durante estos trece cursos ha habido un total de 1.469 jornadas de consulta y se han atendido 22.209 jóvenes en 9.257 consultas, la mayoría en grupo (66,9 %). Los profesionales que más frecuentemente conducen la Consulta Joven son las enfermeras. Los temas que más consultan los jóvenes están relacionados con la salud afectivo- sexual y consultan más las chicas que los chicos. Las actividades de promoción y educación para la salud que realizan los profesionales del CS en el CE han ido aumentando progresivamente. Desde el curso 2014-15 se pone en marcha entre las dos consejerías (de Salud y de Educación y Universidad) el Programa de Centros Educativos Promotores de la Salud. Según la valoración de los profesionales implicados (sanitarios y docentes), el programa Consulta Joven es útil para mejorar la accesibilidad y la atención durante la adolescencia, para resolver dudas y para dotar a los jóvenes de herramientas para mejorar su propia salud. Los motivos de consulta sobre salud afectivo-sexual son los más frecuentes. El programa CEPS facilita que los CE tengan una visión de conjunto de las actividades de promoción de la salud y que puedan trabajar con toda la comunidad educativa.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 351-368, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 351-368
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess