Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Nova pornografia i canvis en les relacions interpersonals. Balears front Espanya
Autor/es Ballester Brage, Lluis ; Orte Socias, Carmen ; Pozo Gordaliza, Rosario
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Joventut -- Revistes ; Política pública -- Illes Balears ; Riscos sexuals.
Matèries en castellà: Políticas públicas -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Jóvenes .
Matèries en anglès: Adolescent psychology ; Sexual risks.
Resum-abstract:  [cat] INTRODUCCIÓ | La nova pornografia, distribuïda per Internet, té un impacte cada vegada més rellevant en les relacions interpersonals dels adolescents i els joves. La seva presència s’ha normalitzat per a la majoria de la població occidental, especialment per a la població masculina, i ha augmentat l’oferta i la demanda. El seu consum no ha deixat d’augmentar i ha generat efectes importants en els consumidors habituals. OBJECTIUS | Determinar les dimensions i característiques dels impactes de la nova pornografia sobre els adolescents i joves a Espanya (una selecció de comunitats autònomes), comprovant les similituds i diferències del patró observat a l’Estat i la realitat de les Illes Balears. MÈTODE | Enquesta, amb una mostra probabilística representativa de la població (N = 2.457), realitzada al llarg de 2018 en set comunitats de l’Estat, a partir de la xarxa Joves i Inclusió Social. RESULTATS | Les edats d’inici del consum de pornografia són molt reduïdes (8 anys). La familiaritat amb les pantalles i amb les recerques a Internet han facilitat aquesta situació. Els homes són els grans consumidors de la pornografia. Els impactes de la pornografia són molt més importants en els homes que en les dones, tant per la freqüència d’ús com pels efectes cercats (masturbació) o per les conseqüències sobre les relacions interpersonals. El consum de pornografia produeix impactes destacats sobre la imatge dels homes i les dones, així com un augment de la vulnerabilitat a les pràctiques no normatives o de risc (consum de prostitució). S’ha pogut comprovar com el consum de pornografia produeix un augment de la vulnerabilitat a les pràctiques no normatives o de risc. ; [spa] INTRODUCCIÓN | La nueva pornografía, distribuida por internet, tiene un impacto cada vez más relevante en las relaciones interpersonales de los adolescentes y los jóvenes. Su presencia se ha normalizado para la mayoría de la población occidental, especialmente para la población masculina, aumentando la oferta y la demanda. Su consumo no ha dejado de aumentar, generando efectos importantes en los consumidores habituales. OBJETIVOS | Determinar las dimensiones y características de los impactos de la nueva pornografía sobre los adolescentes y jóvenes en España (una selección de comunidades autónomas), comprobando las similitudes y diferencias del patrón observado en el Estado y la realidad de las Islas Baleares. MÉTODO | Encuesta, con una muestra probabilística representativa de la población (N = 2.457), realizada a lo largo de 2018 en siete comunidades del Estado, a partir de la red Jóvenes e Inclusión Social. RESULTADOS | Las edades de inicio del consumo de pornografía son muy reducidas (8 años). La familiaridad con las pantallas y con las búsquedas en internet han facilitado esta situación. Los hombres son los grandes consumidores de la pornografía. Los impactos de la pornografía son mucho más importantes en los hombres que en las mujeres, tanto por la frecuencia de uso como por los efectos buscados (masturbación) o por las consecuencias sobre las relaciones interpersonales. El consumo de pornografía produce impactos destacados sobre la imagen de los hombres y las mujeres, así como un aumento de la vulnerabilidad a las prácticas no normativas o de riesgo (consumo de prostitución). Se ha podido comprobar cómo el consumo de pornografía produce un aumento de la vulnerabilidad a las prácticas no normativas o de riesgo.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 231-265, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 231-265
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess