Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Construcció del servei per a joves extutelats a les Illes Balears
Autor/es Santiago Rodríguez, Fina ; Carrió Palou, Marta
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Joves desfavorits -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Renda mínima -- Illes Balears ; Política de la joventut ; Política pública -- Illes Balears ; Joves Tutelats.
Matèries en castellà: Tutela ; Menores ; Políticas públicas -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Teenagers -- Psychology ; Youth with social disabilities -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Youth--Government policy ; Income maintenance programs -- Spain -- Balearic Islands ; Adolescent psychology ; Guarded young people.
Resum-abstract:  [cat] L’emancipació és un dels primers grans reptes al qual s’enfronten les persones. Un bot de cicle, un canvi d’etapa que necessita el suport necessari perquè sigui un èxit. Els processos d’emancipació són de per si un moment de crisi, que pot resultar complex i difícil. La construcció del conjunt d’accions de suport i promoció que conformen el servei per a joves extutelats a les Illes Balears s’emmarca dins l’acció del Govern de recuperar drets i serveis nous per a la ciutadania, especialment per a les persones més vulnerables. L’any 2011 ja es va aprovar un decret que regulava aquest suport, mitjançant una prestació econòmica per a persones sotmeses a tutela administrativa i que va ser derogat per l’executiu anterior. Es tracta d’estructurar de manera coherent i suficient el suport al jovent, la protecció del qual l’Administració va assumir quan eren infants o adolescents i que, quan aconsegueixen la majoria d’edat i abandonen el sistema de protecció administrativa dels consells insulars, es troben en una situació de vulnerabilitat social, que els impossibilita viure de manera autònoma o amb les garanties suficients. ; [spa] La emancipación es de los primeros grandes retos al que se enfrentan las personas. El paso a un nuevo ciclo, un cambio de etapa que necesita los apoyos necesarios para que sea un éxito. Los procesos de emancipación son de por si un momento de crisis, que puede resultar complejo y difícil. La construcción del conjunto de acciones de apoyo y promoción que conforman el servicio para los jóvenes extutelados en las Islas Baleares se enmarca dentro de la acción del Gobierno de recuperación de nuevos derechos y servicios para la ciudadanía, especialmente para las personas más vulnerables. En 2011 ya se aprobó un decreto que regulaba este apoyo, mediante una prestación económica para personas que habían sido sometidas a tutela administrativa y que fue derogado por el ejecutivo anterior. Se trata de estructurar de manera coherente y suficiente el apoyo a los jóvenes cuya protección fue asumida por la Administración cuando eran niños o adolescentes y que, al alcanzar la mayoría de edad y abandonar el sistema de protección administrativa de los consejos insulares, se encuentran en una situación de vulnerabilidad social que les imposibilita vivir de manera autónoma o con las garantías suficientes.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 89-98, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 89-98
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess