Cerca de text


46 documents rellevants a la consulta.

'maties' apareix 50 vegades a 50 documents
'rebassa' apareix 52 vegades a 52 documents


Resultats dels primers 2 anys de seguiment de la Fotja banyuda Fulica cristata a s'Albufera de Mallorca  - Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 25-32
Resum-abstract: [cat] Resultats dels primers 2 anys de seguiment de la fotja banyuda Fulica cristata a s’Albufera de Mallorca. Es presenten les dades registrades al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca durant els dos primers anys de seguiment de les 32 fotges banyudes Fulica cristata alliberades a la zona humida els anys 2004 i 2005, provinents de la Comunitat Valenciana. La primera temporada de cria, 3 colles iniciaren la reproducció al Parc, si bé no varen poder surar cap poll. El 2005, en canvi, almenys 5 pollets varen volar amb èxit. Encara que a hores d’ara no es pugui assegurar l’assentament exitós de l’espècie, el futur sembla esperançador, tot i la presència d’alguns factors importants d’amenaça que caldrà controlar, entre els quals destaquen aquells que afecten a la qualitat fisico-química de les aigües de llissers i canals. ; [eng] Results from the first two years of monitoring the crested coot Fulica cristata at s’Albufera de Mallorca. Data are presented for the first two years of monitoring in the Albufera de Mallorca Natural Park of the 32 crested coots Fulica cristata, obtained from the Comunidad Valenciana and released in the wetland in 2004 and 2005. Three pairs began reproduction in the first breeding season, but failed to raise a single chick. In contrast, at least 5 chicks fledged successfully in 2005. Although it is too early to be confident of successful establishment of the species, the future appears hopeful, despite certain threat factors, for example those affecting the physico-chemical quality of the water in the lagoons and canals.
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Mallorca ; Parc Natural de s'Albufera de Mallorca(Illes Balears) ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands ; National parks and reserves -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca (S'Albufera) ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2842093 - 8 p. - Ver registro completo

Observacions d'aus marines des de punts estratègics de la costa mallorquina  - Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2003, Vol. 18, pp. 39-51
Resum-abstract: [cat] Observacions d'aus marines des de punts estratègics de la costa mallorquina. Es presenten els principals resultats d'un estudi desenvolupat a la costa mallorquina, adreçat a avaluar la composició i variació al llarg de l'any de la comunitat litoral d'aus marines. La diversitat específica ha resultat ser baixa, com a conseqüència de la gran dominància que presenten les tres espècies més abundants (gavina vulgar Larus cahinnans, baldritja Puffinus mauretanicus i virot Calonectris diomedea). L'hivern i la primavera han estat les temporades més riques en espècies, mentre que l'estiu ha estat la més pobra. Tant Calonectris diomedea com Puffinus mauretanicus presenten màxims d'abundància abans de les dates de posta dels ous. ; [eng] Observations of seabirds from strategic points of the Mallorcan coast. The main results are presented of a study established around the Mallorcan coast, set up to evaluate the composition and variation during the year of the inshore seabird community. The species diversity was low, due to the large dominance of the three most abundant species (Yellow-legged Herring Gull Larus (cachinnans) michahellis, Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus and Cory's Shearwater Calonectris diomedea). The winter and spring were the seasons of greatest species richness and the summer the poorest. Both Cory's and Balearic Shearwaters were most abundant prior to egg-laying dates.
Matèries en català: Ocells aquàtics -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Water birds -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2842093 - 13 p. - Ver registro completo

La migració postnupcial de rapinyaires diurns a l'illa de Cabrera: trets generals  - Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1995, Vol. 10, pp. 11-17
Resum-abstract: [cat] Es presenten els resultats generals dels estudis que durant les temporades de 1994 i 1995 s'han realitzat a l'illa de Cabrera sobre la migració postnupcial de rapinyaires diurns. L'arpella (Circos aeruginosus), amb 297 observacions i el falcó vesper (Pernis apivorus), amb 261 observacions, han estat les espècies més detectades, amb gran diferència respecte de les altres (total 736 observacions de 14 espècies). S'han observat molts més exemplars juvenils que adults, el que es relaciona amb una fenologia migratòria més endarrerida que en altres localitats de latitud similar. La comparació dels resultats obtinguts amb els que la biblio grafia presenta per a zones tradicionals de pas circummediterrànies, permet formular hipòtesis sobre els factors determinants d'aquest fenòmen a Cabrera. ; [eng] Postnuptial migration of diurnal raptors on Cabrera island: general aspects. General results are presented of a survey on the postnuptial migration of diurnal raptors conducted in 1994 and 1995 on the island of Cabrera. This produced 736 sightings involving 14 species, of which Marsh Harrier Circos aeruginosos (297 records), and Honey Buzzard Pernis apirorus (261 records) were the most frequent. The fact that juveniles were observed more frequently than adults can be related to a retarded migratory phenology, compared with published information localities at similar latitude. Comparison of the survey results with published information for traditional Mediterranean passage zones permits a hypothesis to be formulated regarding the factors which determine this phenomenon on Cabrera.
Matèries en català: Rapinyaires -- Illes Balears ; Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de les Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds of prey -- Spain -- Balearic Islands -- Cabrera ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2842093 - 7 p. - Ver registro completo

Observació d'un corriol coablanc Calidris fuscicollis al Salobrar de Campos  - Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 59-63
Resum-abstract: [eng] Observation of a White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis in the Salobrar de Campos salt pans. On 23rdAugust 2007, an adult white-rumped sandpiper was observed and photographed at the Salobrar de Campos salt pans. This sighting, if accepted, will be the first for the Balearic Islands. For the whole of Spain, there are 26 accepted sightings for the species up to 2003. Key words: white-rumped sandpiper, Calidris fuscicollis, Rarities, Mallorca, Balearic Islands.
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Migration -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Campos) ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2842093 - 5 p. - Ver registro completo

Primera observació d'un moretó de collar Aythya collaris per al conjunt de les illes Balears  - Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 73-76
Resum-abstract: [eng] First observation of ring-necked duck Aythya collaris for the Balearic Islands. On 7th December 2007 a first-year male ring-necked duck Aythya collaris was observed and photographed at s’Albufera de Mallorca. If accepted, this will be the first record for anywhere in the Balearic Islands, even though in recent times this American duck has occurred fairly regularly during the winter months at certain sites on the Iberian peninsula.
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears ; Ocells -- Observació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds -- Classification -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2842093 - 4 p. - Ver registro completo

L'ull de bou de Schwarz Phylloscopus schwarzi capturat a l'illa de Cabrera  - Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 129-132
Resum-abstract: [eng] Radde's warbler caught on the island of Cabrera. The 20 October 1996 a Radde's warbler was trapped and ringed on the island of Cabrera. This asiatic warbler is a rare visitor to the Western Palaeartic. The bird captured on Cabrera is the first record for the Balearic islands and it has been accepted by the Spanish Raraties Committee. The last spanish record of this species is from Doñana.
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Cabrera ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Cabrera ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2842093 - 4 p. - Ver registro completo

Ús del seguiment d’aus comunes per a l’establiment de taxes de canvi anual. El cas de la sól·lera Emberiza calandra a Mallorca  - Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2013, Vol. 28, pp. 17-22
Resum-abstract: [cat] Es fan servir les dades acumulades en els transsectes realitzats fins ara a l’illa de Mallorca dins el marc del Seguiment d’Aus Comunes (SAC) per establir la tendència poblacional d’una au lligada als mitjans agraris, la sól·lera. Els resultats, encara que molt preliminars i per tant subjectes a futurs i més ambicioses anàlisis estadístiques, semblen evidenciar una davallada d’aquesta espècie entre el 2003 l’actualitat ; [eng] Data accumulated so far from transects on the island of Mallorca as part of Common Birds Census (SAC) studies are used to establish the population trend for a bird associated with agricultural areas, the Corn Bunting. The results, though preliminary and therefore subject to future and more ambitious statistical analysis, seem to show a decline of this species from 2003 to the present
Matèries en català: Ornitologia -- Illes Balears ; Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2842093 - 6 p. - Ver registro completo

Observació d'una àguila marina Haliaeetus albicilla a Mallorca l'hivern 2001-2002  - Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2001, Vol. 16, pp. 29-34
Resum-abstract: [cat] Entre la darrera setmana de desembre de 2001 i la tercera setmana de febrer de 2002, un exemplar immadur d'aguila marina Haliaeetus albicilla va ser vist a la Serra de Tramuntana, Mallorca, volant i alimentant-se amb carronya. Aquesta citació, en cas de ser homologada, seria la primera per a les Illes Balears i per al conjunt d'Espanya en formar part de la llista A, seguint les recomanacions de l'AERC. ; [eng] Observation of a White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla in Mallorca during the winter of 2001-2002. Between the last week of December 2001 and the third week of February 2002, an immature White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla was seen in the mountains of Mallorca, flying and feeding on carrion. This sighting, if it were homologated, will be the first for the Balearic Islands, and for the whole of Spain in forming part of list A, following the AERC recommendations.
Matèries en català: Àguiles -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en anglès: Eagles -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2842093 - 6 p. - Ver registro completo

Nova localitat de cria de l'arpella (Circus aeruginosus) a Mallorca  - Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 48-50
Resum-abstract: [eng] Nen breeding site for the Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in Mallorca. A brief historical summary of the Marsh Harrier in Mallorca is presented, as well as the current trend of the species. The results of a one-year survey carried out on the Marsh Harriers at 1'Albufereta de Pollença (Mallorca) aré also presented. This species was first confirmed as breeding at this site in 1992. In addition, its presence in the winter season is noteworthy.
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2842093 - 3 p. - Ver registro completo

Primera nidificació documentada de la Cetla blanca Anas querquedula a les illes Balears  - Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 65-68
Resum-abstract: [eng] First documented breeding by the garganey Anas querquedula in the Balearic Islands. Details are given of the observations made in spring 2007 documenting the first breeding, of between 1 and 3 pairs, of garganey Anas querquedula at the Albufera and the Balearic Islands. The minimum number of young to survive was 3, although there were probably as many as 5. Breeding took place in extensively grazed areas of reed bed and rushes standing in shallow water.
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2842093 - 4 p. - Ver registro completo

La boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon a s'Albufera de Mallorca  - Vicens, Pere ; Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 33-43
Resum-abstract: [cat] La boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon a s’Albufera de Mallorca. S’Albufera de Mallorca compta amb una població molt important de boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon, estimada per diferents autors entre 900 i alguns milers de colles. Sembla desprendre’s, dels recomptes realitzats al Parc aquests darrers anys, que la densitat de la població local és altament fluctuant d’any en any, probablement com a conseqüència d’alguns factors ambientals, entre els quals destaquen els incendis de canyet, principalment, i també la salinitat de les aigües i la intensitat de la pastura amb bestiar. ; [eng] The moustached warbler Acrocephalus melanopogon at the Albufera de Mallorca. The Albufera de Mallorca hosts a very strong population of the moustached warbler Acrocephalus melanopogon, estimated by different authors at between 900 and several thousand pairs. Censuses undertaken at the Parc in recent years suggest considerable annual fluctuations in the density of the local population, probably due to a number of environmental factors of which reed-bed fires, in particular, water salinity and intensity of livestock grazing are the most important. ; [spa] El carricerín real Acrocephalus melanopogon a S’Albufera de Mallorca. S’Albufera de Mallorca cuenta con una población muy importante de carricerín real Acrocephalus melanopogon, estimada por diferentes autores entre 900 y algunos miles de parejas. Parece desprendrerse, de los censos realizados en el parque en estos últimos años, que la densidad de la población local es altamente fluctuante de año en año, probablemente como consecuencia de algunos factores ambientales, entre los que destacan los incendios del cañizo, principalmente, y tambien la salinidad de las aguas y la intensidad del pastoreo con ganado.
Matèries en català: Àguiles -- Illes Balears ; Parc Natural de s'Albufera de Mallorca(Illes Balears) ; Ornitologia
Matèries en anglès: Eagles -- Spain -- Balearic Islands ; National parks and reserves -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca (S'Albufera) ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.4273672 - 11 p. - Ver registro completo

Reinstal·lació de la moixeta voltonera (Neophron percnopterus) com a nidificant a Mallorca  - Viada, Carlota ; Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 45-47
Resum-abstract: [eng] Return of the Egpptian Vulture (Neophron percnopterus) as a breeding bird in Mallorca. Since its extinction as a breeding species in Mallorca by the end of the 1970s, it has often been observed in the northern area of Mallorca. In 1993, a nest with a nestling of the Egyptian Vulture was found in the Serra de Tramuntana (Mallorca). It is very likely that this species was already breeding in the island in 1989, when young birds began to be observed.
Matèries en català: Voltors -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en anglès: Vultures -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.4273672 - 3 p. - Ver registro completo

L'eficiència de captura de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a s'Albufera de Mallorca  - Rebassa, Maties ; Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 39-43
Resum-abstract: [cat] Se presenten, per segon any, els resultats d'el seguiment realitzat al Parc Natural de s'Albufera (Muro) al 1991, sobre l'activitat predatòria de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus). Aquesta es veu afavorida pels dies de cel tapat i per la presència de vent. Amb tot, l'èxit de captura a dins s'Albufera s'ha confirmat com a baix, un 15,2 % de la totalitat dels picats i un 27,2 % de les capbussades. A més de la seva presa habitual, els peixos, les peixeteres sembla que s'alimenten esporàdicament d'altres petits vertebrats. ; [eng] Fishing efficiency of the Osprey (Pandion haliaetus) at s'Albufera de Mallorca. For the second year the results of a survey on the Osprey's (Pandion haliaetus) predatory activity carried out at the Natural Park of s'Albufera de Mallorca in 1991 are presented. Fishing efficiency is higher in overcast and windy days. However, the capture success at s'Albufera is low, 15.2% of total number of dives and 27.2% of dives into water. Apart from fish, it seems that Ospreys occasionally feed on small vertebrates.
Matèries en català: Àguiles -- Illes Balears -- Mallorca (Albufera) ; Ornitologia
Matèries en anglès: Eagles -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Albufera) ; Birds ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.4273672 - 5 p. - Ver registro completo

Nota sobre el comportament alimentari de la baldritja balear Puffinus mauretanicus  - Rebassa, Maties ; Suàrez, Manuel ; Sunyer, Josep R.
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 125-127
Resum-abstract: [eng] Notes on the foraging behaviour of the Balearic shearwater Puffinus mauretanicus. This note describes the foraging behaviour of a mixed flock of Balearic and Levantine shearwaters, observed during the month of January, just off the coast of Mallorca. The birds moved in a group and dived in the sea with hthe wings partially folded. A second immersion on the same spot started on the sea surface, but then the birds had their heads underwater looking for a potential prey. The wings were beaten underwater. Sometimes the depth reached was a few centimetres under the surface, but also, depths of up to two metres were reached. The maximum period underwater was 30 seconds, and all the prey was swallowed before surfacing.
Matèries en català: Ocells -- Alimentació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Bird feeding-- Spain -- Balearic Islands ; Birds ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.5705254 - 3 p. - Ver registro completo

Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a Mallorca i Pitiüses, gener 1996  - Rebassa, Maties ; Suárez, Manuel ; Martínez, Oliver ; Wijk, Sijpko
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1995, Vol. 10, pp. 45-49
Resum-abstract: [eng] Winter censos of Wildfowl and Waders in Mallorca and Eivissa/ Formentera, January 1996. Results are shown of the census of Wildfowl and Waders carried out in January 1996 in the islands of Formentera, Eivissa and Mallorca, in 35 different localities. Up to 12.959 birds were counted, belonging to 58 species, what constitutes a record in number of species in relation to previous years.
Matèries en català: Ocells aquàtics -- Illes Balears -- Inventaris ; Ornitologia
Matèries en anglès: Water birds -- Spain -- Balearic Islands -- Inventories ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.1421046 - 5 p. - Ver registro completo

Nou rècord de longevitat per a virot (Calonectris diomedea diomedea)  - López-Jurado, Carlos ; Aguilar, Juan Salvador ; Rebassa, Maties ; Jurado, Fernando
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1995, Vol. 10, pp. 035
Resum-abstract: [eng] New longevity record for Cory's Sheanvater (Calonectris diomedea diomedea). An adult Cory's Shearwater of the Mediten-anean subspecies Calonectris dionredea diomedea was recovered on 27 August 1994 during a ringing campaign on the islet Estell Xapat, Cabrera National Park (Balearic Islands). The bird liad been ringed with the legend «Museo de Ciencias, Madrid, E-19637», and it was confirmed that it was 20 years old. This is the maximum known age for a bird of this subspecies in the Mediten-anean.
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.1421046 - 1 p. - Ver registro completo

Observacions d’aus rares a les Balears al 2017  - López-Jurado, Carles ; Rebassa, Maties ; Sunyer, Josep R. ; Méndez, Xavier ; Muntaner, Jordi ; Nicoll, Steve
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2017, vol. 32, pp. 41-66
Resum-abstract: [cat] Es presenta el 27è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears. S’han homologat 37 registres sobre la presència de 25 espècies més un cas d’un hibrid. L’informe ha homologat observacions de les següents espècies: Oca de galta blanca Branta leucopsis, ànnera canyella Tadorna ferrugine, moretó cabussó Aythya marila, negreta Melanitta nigra, cabussó Gavia arctica, híbrid d’Egretta gularis x Egretta garzetta, arpella pàl·lida russa Circus macrourus, rascletó Porzana parva, fuell de collar Charadrius morinellus, corriol pectoral Calidris melanotos, gavinot Larus marinus, llambritja bec vermell Hydroprogne caspia, tórtera del Senegal Streptopelia senegalensis, siboc Caprimulgus ruficollis, terrolot de prat Calandrella rufescens, titeta grossa Anthus richardi, bosqueta pàl·lida Iduna opaca, busqueret emmascarat Sylvia hortensis, ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus, pela-roques Tichodroma muraria, capsigrany d’esquena roja Lanius collurio, capsigrany reial ibèric Lanius meridionalis, gorrió d’ala blanca Montifringilla nivalis, pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula, hortolà groc Emberiza citronella, i sit negre Emberiza cia. A més de la categoria D s’ha homologat un registre de garsa Pica pica. També s’hi in clouen 15 observa cions a Balea rs corresponents a 13 tàxons homologats pel Comité de Rarezas de la Sociedad Españo la de Ornitolo gía, publica des en el seu darrer informe número 32 corresponents a 2016, en el qual destaca un re gistre homologat per primera vegada a les Balears: el Corriol becadell Calidris falcinellus. Els altres tàxons són: àguila pomerània Aquila pomarina, gallet faver africà Porphyrio alleni, coa-roja diademada Phoenicurus moussieri, Coablanca pàl·lida Oenanthe isabellina, busqueret xerraire Sylvia curruca, menjamosques menut Ficedula parva, menjamosques de collar Ficedula albicollis, capsigrany pàl·lid Lanius isabellinus, cornella emmantellada Corvus cornix, pinsà carminat Carpodacus erythrinus, hortolà de Lapònia Calcarius lapponicus, i hortolà menut Emberiza pusilla. ; [eng] Thirty-seven records were accepted, corresponding to twenty-five species plus a hybrid: Barnacle Goose Branta leucopsis, Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea, Greater Scaup Aythya marila, Common Scoter Melanitta nigra, Black-throated Loon Gavia arctica, Western Reef Heron x Little Egret hybrid Egretta gularis x E. garzetta,Pallid Harrier Circus macrourus, Little Crake Porzana parva, Eurasian Dotterel Charadrius morinellus, Pectoral Sandpiper Calidris melanotos, Great Black-backed Gull Larus marinus, Caspian Tern Hydroprogne caspia, Laughing Dove Streptopelia senegalensis, Red-necked Nightjar Caprimulgus ruficollis, Lesser Shorttoed Lark Calandrella rufescens, Richard’s Pipit Anthus richardi, Western Olivaceous Warbler Iduna opaca, Orphean Warbler Sylvia hortensis, Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus, Wallcreeper Tichodroma muraria, Red-backed Shrike Lanius collurio, Southern Grey Shrike Lanius meridionalis, White-winged Snowfinch, Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula, Yellowhammer Emberiza citronella and Rock Bunting Emberiza cia. A record of a Common Magpie, a category D species, was also accepted. Also included are fifteen Balearic records corresponding to thirteen species accepted by the Spanish Rarities Committee (CR-SEO) from 2016, published in their latest report number 32, including one first accepted Balearic record: Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus. The other records comprise: Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina, Allen’s Gallinule Porphyrio alleni, Moussier’s Redstart Phoenicurus moussieri, Isabelline WheatearOenanthe isabellina, Lesser Whitethroat Sylvia curruca, Redbrested Flycatcher Ficedula parva, Collared Flycatcher Ficedula albicollis, Isabelline Shrike Lanius isabellinus, Hooded Crow Corvus cornix, Common Rosefinch Carpodacus erythrinus, Lapland Longspur Calcarius lapponicus and Little Bunting Emberiza pusilla.
Matèries en català: Ocells -- Observació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Bird watching -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 1.7136836 - 26 p. - Ver registro completo

Registres ornitològics  - Rebassa, Maties ; Suárez, Manuel ; González, Juan Miguel ; López-Jurado, Carles ; Martínez, Oliver ; García, David
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 115-213
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Inventaris ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Inventories ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 1.7136836 - 99 p. - Ver registro completo

Registres ornitològics 2013  - González, Juan Miguel ; López-Jurado, Carles ; Rebassa, Maties ; Ventoso, Lalo ; Martínez, Oliver ; García-Febrero, Òscar
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2013, Vol. 28, pp. 55-189
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 1.7136836 - 135 p. - Ver registro completo

Registres ornitològics 2005  - Martínez, Oliver ; García, David ; Costa, Santiago ; López-Jurado, Carles ; González, Juan Miguel ; Rebassa, Maties ; Pons, Antoni
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 129-249
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Inventaris ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Inventories ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 1.7136836 - 121 p. - Ver registro completo

Mostrant des de 1 fins a 20 de 46 documents resultat següent de la cerca