Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

r (21) cristian (1) altaba (1)


La sistemàtica i la conservació de la biodiversitat: el cas de les baldritges (Puffinus)  - Altaba, Cristian R.
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 3-14
Resum-abstract: [cat] Les baldritges del grup Puffinus han estat sovint considerades com subspècies geogràfiques. però el descobriment d'espècies insulars extingides a l'Holocè i que niaven en simpatria obliga a reconsiderar-ne la taxonomia. Cal reconèixer dues espècies a la Mediterrània, ben diferenciades i reproductivament aïllades: Puffinus Inauretanicus, endèmica de les Balears i relacionada amb una espècie fòssil de Canàries, i P. velkouan, estesa per tota la part centro-oriental d'aquesta mar i afí a espècies indo-pacífiques. La colonització de la Mediterrània es produí probablement pels dos extrems a partir del seu reompliment a finals del Miocè, abans de l'existència de P. nestori, avantpassat de P. mauretanicus al Pliocè d'Eivissa. La baldritja balear es troba en perill d'extinció, a causa de la depredació per part dels humans i de les rates tragineres. Aquestes estan controlades a Formentera, on es concentra el gruix de la població, per una subspècie endèmica de rata cellarda. La tendència de les baldritges a formar estols és un factor de risc addicional. La supervivència de P. mauretanicus és important perquè és el darrer supervivent d'un llinatge evolutiu pa rticular, perquè és un indicador valuós de l'ambient marí i perquè és part del patrimoni cultural balear. És urgent un pla especial de protecció i estudi. ; [eng] Systematics and conservation of biodiversity: the case of shearwaters (Puffinus). Shearwaters of the Puffinus group have often been considered geographical subspecies. However, the discovery of Holocene extinct insular species that nested in sympatry forces a reconsideration cf their taxonomy. Two species must be recognized in the Mediterranean: Puffinus mauretanicus, endemic to the Balearics and related to a fossil species from the Canary Islands, and P. yelkouan, extended throughout the central-eastern part of this sea and related to Indo-Pacific species. Colonization of the Mediterranean probably happened through its both ends after the reflooding of the bassin at the end of the Miocene, prior to the existence of P. nestori, ancestor of P. mauretanicus in the Pliocene of Eivissa. The Balearic shearwater is an endangered species, due to predation by both humans and rats. The latter are controlled in Formentera, where most of the population of shearwaters is concentrated, by an endemic subspecies of dormouse. The tendency of shearwaters to form flocks is an additional factor of risk. The survival of P. mauretanicus is important because it is the last survivor of a particular evolutionary lineage, because it is a valuable indicator of the marine environment. and because it is part of the Balearic cultural heritage. A special conservation and research plan is urgently needed.
Matèries en català: Biodiversitat -- Conservació -- Illes Balears ; Ocells -- Protecció ; Ornitologia
Matèries en anglès: Biodiversity conservation ; Birds Conservation ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.828971 - 12 p. - Ver registro completo