Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Recompte hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2020
Autor/es Nicoll, Steve ; Méndez, Xavier ; Suárez, Manolo ; Cardona, Esteban
Matèries en català: Ocells -- Observació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Observación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird --Spain -- Balearic Islands ; Bird watching -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] A mitjans de gener de 2020 s’ha realitzat el cens hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines, censant-se a les quatre illes majors (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). En total s’han comptat 24.751 aus de 69 espècies diferents; el 77,35 % dels individus s’han censat a Mallorca, el 16,05 % a Menorca, el 4,08 % a Eivissa i el 2,52 % a Formentera. Els resultats són similars als del cens de 2019, en el qual es va registrar una baixada important respecte als quatre anys anteriors. Les espècies més abundants han estat el collverd Anas platyrhynchos amb 3.552 exemplars, seguit de 3.437 fotges Fulica atra, 3.004 esplugabous Bubulcus ibis, 2.072 cullerots Spatula clypeata, 1.232 juies Vanellus vanellus i 1.145 cetles rosses Anas crecca. A certa distància i sempre per davall dels mil exemplars, es troben el picaplatges camanegre Charadrius alexandrinus amb 979 exemplars, seguits de 942 fuells Pluvialis apricaria, 666 ànneres blanques Tadorna tadorna, 641 grisetes Mareca strepera, 601 corbs marins grossos Phalacrocorax carbó i 551 exemplars de moretons capvermell Aythya ferina. Per davall dels cinc-cents exemplars es troben 421 flamencs Phoenicopterus roseus i 415 cabussoneres Podiceps nigricollis. Altres quantitats obtingudes destacables són 292 setmesons Tachybaptus ruficollis, 248 siuladors Mareca penelope i 208 agrons blancs Egretta garzetta. Cal destacar 1 cigne mut Cignus olor, present també en el cens anterior, 18 exemplars de pardes Aythya nyroca, 17 d’ells a Menorca, 11 ibis negres Plegadis falcinellus, 3 cigonyes blanques Ciconia ciconia, 2 gavines fosques Larus fuscus, 2 gavines de cap negre Ichthyaetus melanocaphalus, 1 cetla blanca Spatula querquedula, 1 bitó Botaurus stellaris, 1 bec planer Platalea leucorodia, 1 batallaire Calidris pugnax i 1 cegall menut Lymnocryptes minimus. ; [eng] The January census covered the four largest islands (Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera). In total, 24,751 birds of 69 different species have been counted; 77,35% of individuals were counted in Mallorca, 16,05% in Menorca, 4,08% in Ibiza and 2,52% in Formentera. The results are similar to those of the 2019 census, in which there was a significant decrease compared to the previous four years. The most abundant species were Mallard Anas platyrhynchos with 3.552 birds, followed by Common Coot Fulica atra with 3.437, Cattle Egret Bubulcus ibis with 3.004, Northern Shoveler Spatula clypeata with 2.072 birds, Northern Lapwing Vanellus vanellus with 1.232 and 1.145 Common Teal Anas crecca. Following at some distance under 1.000 birds were Kentish Plover Charadrius alexandrinus with 979 birds, European Golden Plover Pluvialis apricaria with 942 birds, Common Shelduck Tadorna tadorna 666, Gadwall Mareca strepera 641, Great Cormorant Phalacrocorax carbo 601 and Common Pochard Aythya ferina with 551 birds. Below the 500 birds were 421 Greater Flamingo Phoenicopterus roseus and 415 Black-necked Grebe Podiceps nigricollis. Other notable numbers obtained were 292 Little Grebe Tachybaptus ruficollis, 248 Eurasian Wigeon Mareca penelope and 208 Little Egret Egretta garzetta. Of note, the presence of a Mute Swan Cignus olor, also present during the previous census, 18 Ferruginous duck Aythya nyroca, 17 of them in Menorca, 11 Glossy Ibis Plegadis falcinellus, 3 White Stork Ciconia ciconia, 2 Lesser Black-backed Gull Larus fuscus, 2 Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus, a Garganey Spatula querquedula, an Eurasian Bittern Botaurus stellaris, a Eurasian Spoonbill Spatula Platalea leucorodia, a Ruff Calidris pugnax, and a Jack Snipe Lymnocryptes minimus.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2019, vol. 34, pp. 61-75
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess