Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Evolució interanual d’una població de busqueret coallarg, Sylvia balearica, a una garriga costanera del nord de Mallorca afectada per un incendi
Autor/es Rebassa Beltran, Maties
Matèries en català: Ecologia ; Ocells -- Observació -- Illes Balears ; Busqueret coallarg (Sylvia balearica) -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Observación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ecology ; Birding ; Balearic warbler (Curruca balearica) ; Busqueret coallarg (Sylvia Balearica) -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] S’analitza, mitjançant recomptes lineals realitzats durant una sèrie d’hiverns en uns mateixos recorreguts, com ha evolucionat la població del busqueret coallarg, Sylvia balearica, a una garriga costanera afectada per un incendi l’any 1981. De les dades obtingudes es pot deduir que la població de busqueret coallarg va experimentar un creixement espectacular poc després de l’incendi i ha assolit, uns 15 anys després de la pertorbació, densitats mai abans registrades per a aquesta espècie. Des de llavors, la població local ha anat minvant de manera sostinguda en més d’un 64 %. Les dades aportades en aquest treball indiquen, de manera molt clara, que l’evolució de l’estructura vegetal és determinant a l’hora d’entendre l’evolució de la població local de busqueret coallarg. Es comenta també com la densitat aparent d’aus de totes les edats, sexe i condició detectada en els recomptes lineals realitzats a l’hivern pot no estar directament relacionada amb la densitat de mascles territorials durant la primavera ; [eng] The evolution of a population of Balearic Warbler Sylvia balearica at a coastal scrubland affected by fire in 1981 is analysed using lineal census of the same itineraries during a series of winters. From the data obtained, it can be deduced that the population of Balearic Warbler experienced spectacular growth shortly after the fire, reaching some 15 years after the incident, densities never before recorded for this species. Since then, the local population has continuously decreased in more than 64 %. The information obtained from this study, indicates quite clearly that the evolution of the vegetation structure is decisive in understanding the evolution of the local population of Balearic Warbler. Also noted, is how the apparent density of birds of all ages, sexes and conditions, detected in the winter census, may not be directly related to the density of territorial males detected during the spring
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2016, vol. 31, pp. 1-12
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess