Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Recent colonització de Mallorca per l’aligot Buteo buteoRecent colonization in Mallorca of Common Buzzard Buteo buteo
Autor/es Muntaner, Jordi ; Reus, Miquel Àngel
Matèries en català: Ornitologia --Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Common Buzzard -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca ; Ornithology -- Spain -- Illes Balears ; Ornithology
Abstract:  [cat] Entre els anys 2008 i 2011 diversos observadors varen recollir dades de la probable reproducció de l’aligot Buteo buteo a la vall d’Esporles (Mallorca). l’any 2011 es va obtenir la primera dada segura de nidificació al observar-se un grup familiar a finals de juny en una zona d’Esporles que fa partió amb el terme de Valldemossa. Entre els anys 2012 i 2016 s’han fet nombroses observacions d’exemplars o colles territorials en època de reproducció per diferents zones de Mallorca, estimant-se que hi podrien haver de cinc a deu parelles territorials. l’any 2015 es va aconseguit localitzar en una finca de Marratxí el primer niu ocupat i amb polls i el 2016 es va trobar un segon niu amb un adult covant i, posteriorment, amb un pollet com a mínim, a una finca de la marina de llucmajor. A més, la primera colla amb indicis segurs de nidificació continua el 2016 pel seu territori entre Esporles i Valldemossa. Per tot això es proposa un canvi a l’estatus a nidificant rar a Mallorca. ; [eng] Between 2008 and 2011 various observers gathered information of possible breeding of Common Buzzard Buteo buteo in the Esporlas valley area of Mallorca. In 2011 first breeding record was confirmed with the sighting of a family group at the end of June in an area of Esporlas that neighbours Valldemossa. Between 2012 and 2016 numerous observations were made during the breeding season of territorial individuals and groups in different areas of Mallorca, thus suggesting an estimate of five to ten territorial pairs. In 2015 the first occupied nest with young was found at an estate in Marratxí. In 2016 a second nest was located with an incubating adult and subsequently at least one chick at an estate in the lluchmajor coastal area. In addition, the first pair with confirmed breeding intent continues in 2016 to maintain its territory between Esporlas and Valldemossa. Therefore, a change of status in Mallorca to rare breeder is recommended.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2015, vol. 30, pp. 35-44
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess