Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Noves aportacions al coneixement de les aus nidificants a Menorca (Illes Balears) 1997-2011
Autor/es García-Febrero, Oscar ; Méndez, Xavier ; Escandell, Raül
Matèries en català: Ocells -- Nius -- Illes Balears -- Menorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Nidos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Reproduction -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Noves aportacions al coneixement de les aus nidificants a Menorca (Illes Balears) 1997-2011. Es donen a conèixer noves dades de reproducció per a l’ornitofauna a l’illa de Menorca (illes Balears) al període 1997-2011, corresponents a 12 espècies noves no citades anteriorment a la bibliografia i es revisa el seu estatus: àneda blanca Tadorna tadorna, àneda griseta Anas strepera, ànec de bec vermell Netta rufina, rabassot Aythya ferina, paó Pavo cristatus, soterí gros Podiceps cristatus, suís Ixobrychus minutus, esplugabous Bubulcus ibis, gall faver Porphyrio porphyrio, tórtora turca Streptopelia decaocto, busqueret de garriga Sylvia cantillans moltonii i estornell negre Sturnus unicolor. Es tracten també dues espècies ja citades a la bibliografia i que han criat a l’illa durant aquest període: falconet Falco subbuteo i mussol reial Asio otus. S’analitza l’aportació per Ordres i les possibles implicacions en la gestió d’hàbitats. ; [eng] New contributions to the breeding birds of Menorca (Balearic Islands) 1997-2011. new reproduction details of the avifauna of the island of Menorca (Balearic islands) are presented for the 1997-2011 period for 12 new species not quoted previously in literature, thus revising their status: common ShelduckTadorna tadorna, Gadwall Anas strepera, red-crested Pochard Netta rufina, common Pochard Aythya ferina, indian Peafowl Pavo cristatus, Great crested GrebePodiceps cristatus, Little Bittern Ixobrychus minutus, cattle Egret Bubulcus ibis, Purple Swamphen Porphyrio porphyrio, collared Dove Streptopelia decaocto, Moltoni’s (Subalpine) Warbler Sylvia cantillans moltonii and Spotless Starling Sturnus unicolor. two species previously quoted in literature which bred on the island during the study period are also cited: Hobby Falco subbuteo and Long-eared Owl Asio otus. the contribution of new species by Order is analysed, as are the possible implications for habitat management.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2011, Vol. 26, pp. 37-56
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess