Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Recompte de vinjolita Delichon urbicum a Menorca a l’època de cria 2010-1011
Autor/es Méndez, Xavier
Matèries en català: Ocells -- Nius -- Illes Balears -- Menorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Nidos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Reproduction -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Recompte de vinjolita Delichon urbicum a Menorca a l’època de cria 2010-1011. Durant els anys 2010 i 2011 s’ha realitzat un seguiment de la població reproductora de vinjolita Delichon urbicum a l’illa de Menorca. Aquest s’ha basat en la quantificació dels nius ocupats als diferents pobles i urbanitzacions de l’illa a peu, així com en una prospecció l’any 2010 dels penya-segats marins i d’interior. cada any s’han realitzat dos recomptes, un entre finals de maig i principis de juny i l’altre dins el mes de juliol. Aquests recomptes han donat un total de 434 nius ocupats per l’any 2010, per la qual cosa s’estima la població nidificant a l’illa al voltant de les 450 parelles. comparant aquest resultats amb els recomptes del 1999, 2000 i 2001, s’observa un increment als darrers deu anys del 44 %. Destaca Ferreries com a principal localitat de cria amb un 39.9 % de la població total de l’illa, així com l’augment de la població a Maó i el descens a ciutadella i Alaior. Es consoliden també els nuclis de cria a tres urbanitzacions del sud de l’illa, ja detectats al recompte del 2001. S’han detectat, com a principals requisits ecològics per l’espècie a l’hora d’ubicar els nius, l’existència de condicions adequades per protegir-los de les inclemències meteorològiques (triant localitats d’interior o de la costa sud, sempre en nuclis urbans compactes) la presència de zones obertes properes on alimentar-se, així com la ubicació del niu encarat majoritàriament cap el sud, a la part baixa dels edificis i principalment a voladures o ales de les façanes. Es contempla com un requisit important també la presència de material adequat proper per a la construcció del niu. ; [eng] House Martin Delichon urbicum 2010-2011 breeding census in enorca. Monitoring of the House Martin Delichon urbicum breeding population in Menorca was carried out during 2010 and 2011. it was based on counts of occupied nests in the various towns and urban settlements, as well as surveys of marine and inland cliffs during 2010. two separate counts were made each year, the first from the end of May to the beginning of June, and the second during July. these counts resulted in a total of 434 occupied nests during 2010, with an estimated breeding population of 450 pairs. When comparing these results with the censuses of 1999, 2000 and 2001, a 44 % increase was detected over the last ten years. the main breeding locality is Ferreries, with 39.9 % of the total island population. While the Mahon population has increased, those of ciudadella and Alaior have decreased. Breeding nuclei detected during 2001 at three urban areas in the south of the island have become firmly established. the main ecological requirements detected for this species when choosing a nesting site are: the existence of adequate conditions for protection against weather, selecting locations inland or on the south coast, always within compact urban areas; the close presence of open spaces to feed; and nest placement location, with most facing south on the lower parts of buildings, usually under eaves or ledges. the close presence of adequate nest building material could also be considered an important factor.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2011, Vol. 26, pp. 23-35
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess