Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Cens d’àguila calçada Hieraætus pennatus a Balears al 2009 i estat de conservació
Autor/es Viada, Carlota ; Pablo, Félix de
Matèries en català: Àguiles -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Águilas -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Eagles-- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Cens d’àguila calçada Hieraaetus pennatus a Balears al 2009 i estat de conservació. Al 2009, SeO/Birdlife ha impulsat la realització dels cens coordinat d’efectius reproductors de rapinyaires forestals a tota espanya. A Balears només hi és present l’àguila calçada Hieraætus pennatus, si bé hi ha cites de cria accidental de falconet Falco subbuteo. la Conselleria de Medi Ambient va impulsar i finançar el cens d’àguila calçada a Balears com a contribució al cens estatal. els resultats confirmen que l’àguila calçada nidifica exclusivament a Mallorca i Menorca, on se troba en bon estat de conservació. A Mallorca la població sembla haver experimentat un important increment poblacional en els darrers 15 anys, amb 173-219 parelles i una densitat total de 0,048 parelles/km2, destacant la comarca de la Serra de Tramuntana amb un mínim de 115 parelles i 0,138 parelles/km2. A Menorca es distribueixen més o manco homogèniament per tota l’illa, amb una elevada densitat (0,130 parelles/km2), i podria haver-se donat un lleuger augment de la població des de les 70 parelles dels anys 70 fins a les 91 de l’actualitat. els resultats d’aquest cens no canvien l’avaluació de la població balear segons els criteris de la iUCN, i es manté com a ‘de preocupació menor’. els motius d’aquesta expansió no se coneixen, però es pot especular amb una menor incidència d’algunes causes de mort no natural i amb l’absència de factors limitants que incideixin críticament sobre la població. en no ser una espècie amenaçada a Balears, l’àguila calçada no ha requerit ni ha estat objecte de mesures de conservació específiques, però actuacions realitzades per altres espècies, sens dubte, l’han beneficiat. l’hàbitat que ocupa l’espècie i gran part de la seva població se troba protegida. Per acabar, se proposen algunes mesures de recerca i conservació. ; [eng] Booted Eagle Hieraaetus pennatus census in the Balearics in 2009 and the state of conservation. in 2009 SeO/Birdlife promoted the coordinated census of breeding forest raptors throughout Spain. The booted eagle Hieraaetus pennatus is the only relevant species present in the Balearic islands, although there are occasional records of breeding Hobbies Falco subbuteo. The Conselleria de Medi Ambient promoted and financed the census of the booted eagle in the Balearic islands as a contribution to the national census. The results confirm that the booted eagle nests only in Mallorca and Menorca, where its population is in good conservation status. Mallorca’s population seems to have experienced a significant increase over the past 15 years, with 173-219 pairs and a density of 0,048 pairs/km?; the Serra de Tramuntana stands out with a minimum of 115 pairs and 0,138 pairs/km?. in Menorca it is distributed in a high density (0,130 pairs/km?) more or less homogenously through the island and appears to have increased its population slightly from 70 pairs in the 1970s to the current 91 pairs. The results of this census do not change the assessment of the Balearic population using iUCN criteria, which maintains it as ‘least Concern’. The reasons for the expansion are not known but possibly include a lower incidence of some unnatural causes of mortality and the absence of limiting factors that critically affect the population. Not being an endangered species in the Balearics, the eagle has not required nor has been subject to specific conservation measures, but it will have benefited without doubt from steps taken to improve the status of other species. The habitat occupied by the booted eagle is protected and in consequence much of its population. Finally, some conservation and research measures are proposed.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2009, Vol. 24, pp. 1-15
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess