Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Ús de l'abocador de son Reus per part de la població de Milana Milvus milvus a Mallorca
Autor/es Adrover, Jaume
Matèries en català: Ornitologia -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Ús de l’abocador de Son Reus per part de la població de milana Milvus milvus a Mallorca. S’analitza l’ús de l’abocador de Son Reus per part de la població de milana Milvus milvus a Mallorca a través del marcatge d’exemplars amb emissors de ràdio. El seguiment de 44 milanes durant 16 dies al llarg de l’any 2007 ha permès conèixer millor el grau d’explotació del femer. Les dades indiquen un ús elevat ferm, especialment durant el període d’hivern. L’explotació va ser més intensa per part de la fracció immadura. Així mateix s’observen diferències d’ús entre mascles i femelles adults. Les dades suggereixen un alt grau d’especialització de bona part de la població en l’explotació del femer. Oficialment, el tancament total de Son Reus serà efectiu dins l’any 2008, el que obligarà a la població a efectuar canvis en els seus cicles vitals. ; [eng] Use of Son Reus rubbish tip by the Mallorcan red kiteMilvus milvus population. The tagging with radio transmitters of a proportion of the the Mallorcan red kite Milvus milvus population has permitted an analysis of use by the species of Son Reus rubbish tip. Monitoring of 44 kites for 16 days during the course of 2007 increased knowledge of the level of explotation of the site. The data indicate a steady, high level of use, especially during the winter period. The most intensive exploitation was by immatures. Differences were also observed between adult males and females. The data suggest a high level of specialisation by a good part of the population on the tip. Officially, the complete closure of Son Reus will take effect in 2008, which will force changes on the life cycle of the population.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 37-47
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess