Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Densitats primaverals d'ocells al sudoest de l'illa d'Eivissa
Autor/es Palerm, Joan Carles ; Estarellas, Jaume
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Eivissa ; Natura -- Protecció -- Illes Balears -- Eivissa ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Naturaleza -- Protección -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Nature conservation -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Ornithology
Abstract:  [cat] Densitats primaverals d’ocells al sudoest de l’illa d’Eivissa. Es presenten les densitats primaverals d’ocells observades a 4 ambients (conreus de secà, garriga i medi forestal d’orientació nord i d’orientació sud) de l’àntic Parc Natural de cala d’Hort, al sudoest de l’illa d’Eivissa. La major part de les 33 espècies detectades són reproductores i un grup important de 12 espècies són comunes als 4 hàbitats. La major diversitat específica i major densitat d’ocells han estat trobades als conreus que també presenten el major nombre d’espècies detectades a un únic ambient. Les densitats observades a garriga i medis forestals són semblants, si bé la garriga presenta unes dades lleugerament superiors i la densitat més baixa es dóna als boscos orientats a tramuntana. L’índex de biodiversitat de Shannon indica una major diversitat en el cas dels conreus, seguits dels pinars, on en el cas del d’orientació nord dóna un valor molt similar al dels conreus.Amb les nostres dades el menys divers seria la garriga. Després de resumir les dades per hàbitats es comenta l’informació referent a les espècies més representades a la zona d’estudi. En general, d’acord amb els principis de la biogeografia insular s’han observat densitats elevades per diverses espècies i en alguns casos a medis que en principi no són els més adients, el que seria conseqüència de l’aliviament ecològic o l’expansió dels nínxols, fenòmens típics a faunas insulars. ; [eng] Spring densities of birds in the south-west of the island of Ibiza. The spring densities of birds observed in four environments (cereal cultivations, garrigue, north-facing and south-facing woodland) are presented for the former Parc Natural de cala d’Hort, in the south-west of Ibiza. The majority of the 33 species detected are breeders and an important group of 12 species are common in all four habitats. The highest species diversity and density of birds were found in the cultivations, which also held the highest number of species detected in any habitat. The densities recorded in the garrigue and woodland environments were similar, although the results for the garrigue were slightly higher and the lowest density was in the eastern parts of the north-facing woodland. The Shannon biodiversity index indicated a highest diversity in the cultivations followed by the pinewoods, with a very similar value for the north-facing woodland as the cultivations. The least diverse from our data was the garrigue. Following presentation of the results per habitat, information is presented regarding the most representative species of the study area. In general, in keeping with the principles of island biogeography high densities were recorded for a number of species, in some cases in environments which in were apparently inadequate for such densities. This will be the consequence of reduced ecological competition and wider niche availability – typical phenomena of insular faunas.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 1-20
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess